SDG Move และ วิทยาลัยป๋วยฯ ลงนาม MOU ยกระดับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันนี้ (20 กันยายน 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร คณบดี ณ ห้องประชุม ศ.424Y  ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งความร่วมมือเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการดำเนินการด้านกิจกรรมนักศึกษาในบริบทที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยต้องครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน

ในการนี้ยังมีคณาจารย์จากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล สุธรรมกิจ รองคณบดีฝ่ายบริหาร จากคณะเศรษฐศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ขุนทองจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรบูรณ์ วิสารทสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี กรรมการวิเทศสัมพันธ์จากวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


Last Updated on กันยายน 20, 2022

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น