SDG Move และ วิทยาลัยป๋วยฯ ลงนาม MOU ยกระดับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันนี้ (20 กันยายน 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร คณบดี ณ ห้องประชุม ศ.424Y  ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งความร่วมมือเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการดำเนินการด้านกิจกรรมนักศึกษาในบริบทที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยต้องครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน

ในการนี้ยังมีคณาจารย์จากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล สุธรรมกิจ รองคณบดีฝ่ายบริหาร จากคณะเศรษฐศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ขุนทองจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรบูรณ์ วิสารทสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี กรรมการวิเทศสัมพันธ์จากวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


Last Updated on กันยายน 20, 2022

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น