SDG Move จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาด้านความยั่งยืน “Youth Leaders for Localizing SDGs”

23 เมษายน 2566 – ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) จัดค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำนักศึกษาด้านความยั่งยืน “Youth Leaders for Localizing SDGs” ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กิจกรรมการสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา อยู่ภายใต้ “โครงการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” มีเป้าหมายเพื่อให้กลุ่มผู้นำนักศึกษามีศักยภาพในการขับเคลื่อนความยั่งยืนในระดับพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มผู้นำนักศึกษาเหล่านี้ได้ไปขยายผลและต่อยอดการทำงานกับนักศึกษากลุ่มอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยตนเองต่อไป โดยมีตัวแทนนักศึกษาจาก 9 มหาวิทยาลัยเข้าร่วม ประกอบด้วย (1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (3) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (4) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (5) มหาวิทยาลัยนเรศวร (6) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (7) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (8) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ (9) มหาวิทยาลัยศิลปากร

กิจกรรมของค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำนักศึกษาด้านความยั่งยืนนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

  • Online Training – เพื่อเตรียมความพร้อมให้กลุ่มผู้นำนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจากแต่ละมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเรียนรู้เนื้อหาความรู้และเครื่องมือพื้นฐานจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งได้มีโอกาสทำความรู้จักกันเพื่อต่างมหาวิทยาลัย
  • Onsite Training – จัดกิจกรรมเป็นค่ายพัฒนาศักยภาพโดยให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งกลุ่มผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมค่ายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สำหรับกิจกรรม Onsite Training ได้วิทยากรทรงคุณวุฒิ ได้แก่ น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ จากสถาบัน eec Thailand คุณสุทธิโชค จิตรศรีสมบัติ จากสมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย (YSDA) และคุณณิชกานต์ ธรรมธัช จากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย มาร่วมแลกเปลี่ยนถึง “ความสําคัญและบทบาทของเยาวชนต่องการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมจะร่วมกันพัฒนาโครงการโดยใช้ SDGs มาเป็นกรอบในการพูดคุย เพื่อต่อยอดนำไปสู่การพัฒนาโครงการจริง


โครงการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ Reinventing University หรือคณะกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม

Last Updated on พฤษภาคม 8, 2023

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น