SDG Move เชิญเครือข่าย 10 มหาวิทยาลัยประชุมสรุปโครงการ Reinventing University for SDGs ปีที่ 1

31 พฤษภาคม 2566 – ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบ “โครงการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม โดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย หรือ โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ได้เรียนเชิญ 10 มหาวิทยาลัยเครือข่าย ร่วมรับฟังการสรุปการดำเนินงานในปีที่ 1 และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคตต่อไป

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาของไทยให้พร้อมกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย สนับสนุนส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาความยั่งยืนระดับพื้นที่ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยการดำเนินงานที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของท่านได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยนำร่อง  10 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร 3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 5) มหาวิทยาลัยสยาม 6) มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 8) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 9) มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์ และ 10) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ซึ่งได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มพูนศักยภาพด้านความยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่                    

กิจกรรมตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา ได้แก่

  1. การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  2. การพัฒนาเครื่องมือ SDG Tracker สำหรับมหาวิทยาลัย
  3. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มบุคลากรหลักที่รับผิดชอบด้านความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความเข้าใจและเครื่องมือในการทำงานขับเคลื่อน SDGs ระดับพื้นที่ (Training for Trainers)
  4. การสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่
  5. การพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่ร่วมกับ stakeholders กลุ่มต่างๆของมหาวิทยาลัย
  6. การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทมหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของ "โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University​)" ได้ที่ https://reinventing.mhesi.go.th

Last Updated on มิถุนายน 8, 2023

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น