นวัตกรรมใหม่  ‘Hippocratic AI’  สร้างบุคลากรเสมือนจริง เพื่อสนับสนุนบริการสุขภาพให้แก่ผู้ป่วย

ระบบบริการสุขภาพทั่วโลกกำลังประสบปัญหากับการขาดแคลนพยาบาลหรือบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยครั้งใหญ่ สาเหตุเนื่องจากค่าตอบแทนที่น้อย ภาระงานที่เพิ่มขึ้น สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม และบุคลากรไม่เพียงพอในการทำงาน ส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในระบบต้องรับภาระงานที่หนักมากและอาจดูแลผู้ป่วยได้ไม่ทั่วถึง ด้วยเหตุนี้ NVIDIA บริษัทผู้ผลิตชิปรายใหญ่ระดับโลกร่วมกับ Hippocratic AI จึงคิดค้นนวัตกรรม Hippocratic AI แพลตฟอร์มที่จะเข้ามาช่วยให้บริการสุขภาพโดยสร้างบุคลากรที่เสมือนจริงในการโต้ตอบ ให้คำแนะนำ และอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ สำหรับรับบริการด้านสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่ำ

Hippocratic AI ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อแทนที่พยาบาลหรือแทรกแซงการจ้างงานด้วยค่าตอบแทนที่ต่ำกว่า แต่มีจุดประสงค์เพื่อทดแทนบุคลากรที่ไม่เพียงพอในการทำงานด้านบริการสุขภาพ ผ่านการใช้ AI สร้างบุคลากรที่เสมือนจริง โดยบุคลากรแต่ละราย จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของตนเองในการให้คำแนะนำผู้ป่วย ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ Nancy จะทำหน้าที่เรื่องเตรียมการผ่าตัดส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ซึ่งจะคอยทบทวน ให้คำแนะนำ อธิบายขั้นตอน และยืนยันว่าผู้ป่วยมีบริการรับส่งไปและกลับจากโรงพยาบาลสำหรับการผ่าตัดหรือไม่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยในการเข้ารับการบริการด้านสุขภาพ

โดย Hippocratic AI สามารถโต้ตอบและสร้างสายสัมพันธ์กับมนุษย์ ช่วยตอบคำถาม ให้ข้อมูลที่สำคัญ และแสดงออกถึงความเป็นห่วงเป็นใยต่อมนุษย์ได้ ซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง เนื่องจากสามารถจดจำภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ โต้ตอบได้แบบตามเวลาจริง ความหน่วงต่ำ พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานของพยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ และนักโภชนาการ โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยและลดสิ่งที่เรียกว่า AI hallucination หรือเหตุการณ์ที่ AI เกิดอาการหลอนมั่นใจว่าข้อมูลที่ใช้นั้นเป็นข้อเท็จจริง น่าเชื่อถือ แล้วสื่อสารกับมนุษย์อย่างมั่นใจ

ดังนั้น ผู้พัฒนาจึงพยายามพัฒนานวัตกรรมนี้ให้มีความหน่วงต่ำและตอบสนองการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าทุก ๆ ครึ่งวินาทีที่พยาบาล AI โต้ตอบผู้ป่วยได้เร็วขึ้น ผู้ป่วยก็จะมีความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับ AI ที่ดีขึ้นถึง 5 – 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะเห็นได้ว่า AI ไม่สามารถเข้ามาทดแทนพยาบาลจริง ๆ ได้ แต่อย่างน้อยอาจเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่บางอย่างของพยาบาล เช่น การติดตามอาการผู้ป่วยหลังออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว การตอบคำถามผู้ป่วยให้คำแนะนำการดูแล ไปจนถึงการต้องปรึกษาแนะนำผู้ป่วยและญาติ เพื่อให้พยาบาลมีเวลาเพิ่มขึ้น และช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล

อย่างไรก็ดี ต้นทุนของการใช้พยาบาล AI มีราคาที่ถูกผู้คนสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งการใช้งานนี้จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 9 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 330 บาทต่อชั่วโมงเท่านั้น ขณะที่ ค่าจ้างพยาบาลต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ 1,400 กว่าบาท ซึ่งเทคโนโลยีสามารถตอบสนองความต้องการบางอย่างของผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงต่ำ ได้ในแบบเดียวกับที่พยาบาลที่เป็นมนุษย์ ซึ่งผู้พัฒนาพยายามค้นคว้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

โดยตอนนี้ทางบริษัททำงานร่วมกับแพทย์และพยาบาลเป็นจำนวนมากทั่ว เพื่อทดสอบการใช้งานพยาบาล AI ซึ่งสิ่งที่ยังต้องระมัดระวัง คือจริยธรรม AI และศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดว่าผู้ป่วยรู้สึกอย่างไรบ้าง หากต้องรับฟังคำแนะนำด้านการแพทย์หรือได้รับการดูแลจากพยาบาลที่ไม่ใช่มนุษย์

● อ่านข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
–  แอปพลิเคชันใหม่ ‘Clayful’ สนับสนุนให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต ภายใน 60 วินาที สำหรับนักเรียนในสหรัฐ ฯ
เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า ให้ AI ช่วยคิดสูตรอาหาร ที่ทั้งถูกใจ ถูกปาก และถูกโภชนาการให้คุณ
7 ไอเดียนำ AI เข้ามาช่วยภาครัฐทำงานอย่างไรให้คนมั่นใจในบริการสาธารณะมากขึ้น 
จีนมุ่งสนับสนุนการพัฒนาและใช้ AI วินิจฉัยโรค ช่วยแก้ปัญหาภาระงานสาธารณสุขและการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ 
‘การนอนไม่พอ’ ในบุคลากรทางแพทย์ ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ผลิตภาพของงาน และความปลอดภัยของคนไข้

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
– (3.4) ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสามผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรค และส่งเสริมสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี ภายในปี 2573
– (3.c) เพิ่มการใช้เงินสนับสนุนด้านสุขภาพ และการสรรหา การพัฒนา การฝึกฝน และการเก็บรักษากำลังคนด้านสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก
#SDG9 โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม และอุตสาหกรรม
– (9.5)  เพิ่มพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา และให้ภายในปี พ.ศ. 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิ่มจำนวนผู้ทำงานวิจัยและพัฒนา ต่อประชากร 1 ล้านคน และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาในภาครัฐและเอกชน

แหล่งที่มา :  
Hippocratic’s generative AI for healthcare: supplement, not substitute, for nurses? – trendwatching
Hippocratic AI and NVIDIA Collaborate to Advance Empathetic AI Healthcare Agents –  thehealthcaretechnologyreport
พยาบาล AI ดูแลคนไข้ผ่านหน้าจอ – มติชนสุดสัปดาห์ 

ผลงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการกลยุทธไตรพลังในการดำเนินการเพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

Author

  • Praewpan Sirilurt

    Knowledge Communication | มนุษย์ผู้เชื่อว่า “การสื่อสารสามารถเชื่อมต่อความรู้สึกของกันและกันได้” ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน หรือเผชิญกับอะไรอยู่ การสื่อสารจะช่วยบอกเล่าเรื่องราวส่งไปให้แก่ผู้อื่นได้รับรู้

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น