SDG Updates | สำรวจความพร้อมของไทยในการรับมือโควิด-19 ผ่าน Human Development Index (HDI)

ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์ UNDP เผยไทยมีทุนความพร้อมดีในการรับมือ Covid-19 แต่เศรษฐกิจที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นความเปราะบางเฉียบพลันต่อไวรัสระดับสูงที่สุดของโลก ในท... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ซีรีส์สัมมนาออนไลน์ “Volunteering During Pandemic” หัวข้อ “Coronavirus and Its Impact on SDGs” โดย IAVE

เนตรธิดาร์ บุนนาค เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 SDG Move ได้มีโอกาสเข้าร่วมซีรีส์ Webinar: Volunteering During Pandemic (งานอาสาสมัครในระหว่างการระบาดครั้งใหญ่) ในหัวข้อ “Coro... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เปิดรายงาน ESCAP เอเชีย-แปซิฟิก ฉบับเจาะลึกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA)

โดย พิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับความก้าวหน้าของ SDGs ที่สวนทางกับภูมิภาคอื่น SDG Updates ฉบับก่อนหน้าได้นำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานเพื่อบ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เปิดรายงาน ESCAP เอเชีย-แปซิฟิกอาจไม่บรรลุ SDG ได้ในปี 2030

โดย พิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ ESCAP เตือนสถานการณ์ SDG ในปี 2030 ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกอาจเลวร้ายกว่าปี 2015 ถึง 20% ซึ่งอาจแปลความหมายได้ว่า ความยั่งยืนของภูมิภาคอาจถอยหล... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เปิดรายงานความเสี่ยง 2020 – โลกกำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

โดย พิมพ์นารา  อินต๊ะประเสริฐ นับแต่ปี 2007 – 2013 ‘เศรษฐกิจ’ เป็นประเด็นที่ถูกจัดลำดับให้มีความเสี่ยงสูงมาตลอด โดยมีคะแนนความเสี่ยงสูงติด 5 อันดับ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG Move และ สกสว. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ 'Foresight' ในการกำหนดนโยบายและแผนงานวิจัย

โดย พิมพ์นารา  อินต๊ะประเสริฐ SDG Move ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้เครื่องมือ “Foresight” บนเ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ระดมความเห็นจัดตั้ง “SDSN Thailand” เครือข่ายวิชาการที่จะทำให้ไทยบรรลุความยั่งยืนในระดับโลก

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ภายใต้ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย... (เพิ่มเติม)

ความก้าวหน้าของการขับเคลื่อน SDGs เพื่อบรรลุการเป็น “เมืองยั่งยืน” ในการปฏิบัติระดับท้องถิ่นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ National SDGs Workshop ครั้งที่ 2

โดย พิมพ์นารา  อินต๊ะประเสริฐ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ทีมงาน SDG MOVE ในนามของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิ... (เพิ่มเติม)

ภาคเอกชนไทยกับการก้าวไปกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภูษณิศา กมลนรเทพ นิยามความยั่งยืนกับภาคธุรกิจ คำว่า ‘ความยั่งยืน’ เริ่มมีปรากฏในปี 1987 จากรายงาน Brundtland Report ว่าด้วยเรื่องของ Sustainable Development หรือการพัฒนาที่... (เพิ่มเติม)

Voluntary National Review ของประเทศไทย ประจำปี 2018 (English)

กระทรวงการต่างประเทศได้มีการเผยแพร่รายงานทบทวนระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Review) ในการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติจริงในประเทศไทย ประจำปี 2018 ในเว็บไซต์ของก... (เพิ่มเติม)