SDG Updates | งานศพกับรอยเท้าความยั่งยืนของผู้ที่จากไป

แนวคิดความยั่งยืนและวิธีคิดที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่เพียงแต่แทรกซึมหรือเผยให้เห็นผ่านวิถีการใช้ชีวิตและการออกแบบกิจกรรมขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความยั... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 13: สถานะ SDGs ประเทศไทย SDG Index vs รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563

สวัสดีวันอังคารครับ สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่มีความตื่นเต้นสำหรับคนทำงานด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เนื่องจากเป็นสัปดาห์ที่ผ่านมาม... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ทำไมนโยบายสาธารณะไทย (ยัง) ไปไม่ถึงความยั่งยืน ?

เป็นที่ทราบดีว่านโยบายสาธารณะคือ เครื่องมือที่รัฐบาลใช้บริหารประเทศ ที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน นโยบายสาธารณะที่ดีเมื่อนําไปปฏิบัติให้เกิดผลก็จะช่วยแก้ไขปัญหาและตอบสนอง... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | Climate Change ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ – สิ่งที่รัฐต้องตระหนักจากรายงาน IPCC ล่าสุด

ชยา วรรธนะภูติคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2021 คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | บทบาทของสื่อมวลชนต่อ SDGs ในวันที่ข่าวสารข้อเท็จจริงปะปนกับการบิดเบือน และเสรีภาพของสื่อถูกคุกคาม

‘ความปลอดภัยของสื่อมวลชน’ เป็นกุญแจสำคัญในการคุ้มครอง ‘สิทธิของประชาชนที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร’ ขณะเดียวกัน ‘เสรีภาพในการพูดและการแสดงออก’ ก็เป็นภาพสะท้อนความแข็งขันของประชาชนที่... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 12: การมอง SDGs ผ่านมุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ

สวัสดีวันจันทร์ครับ สัปดาห์ที่แล้วและสัปดาห์นี้ ทางทีม SDG Move ได้ร่วมมือกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในส่วนของ กองมาตรฐาน ในการจัดทำรายงานสถานการณ์ทาง... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | กลไกทางการเงินกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ศรัณย์ ประวิตรางกูรศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บทนำ วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ทำให้เกิดการร่วมมือกันของทุกประเทศในโลกเพื่... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 11: ความจริงใจของรัฐกับการขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สวัสดีวันจันทร์ครับ สัปดาห์ที่ผ่านมา ทางทีม SDG Move ได้ไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรม 2 ประการที่น่าสนใจ 5 สิงหาคม 64 - การสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือก... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | หายนะจาก ‘สภาพอากาศร้อนจัด’ ผลกระทบวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่คร่าชีวิตคนทั่วโลก

สถานการณ์คลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมประเทศกรีซตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม ทำให้อุณหภูมิในประเทศพุ่งสูงขึ้นถึง  47.1 องศาเซลเซียส  ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ในยุโรป นี่... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | การแย่ง-ยึดที่ดิน (Land grabs): การพรากสิทธิเหนือที่ดินและทรัพยากรไปจากชุมชนคนท้องถิ่น

‘ที่ดิน’ เป็นทรัพย์สินที่มีค่า เป็นหลักประกันของชีวิต เป็นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งใช้ทำมาหากินทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม และมีความหมายในการประกอบสร้างความเป็นชุมชน ความเป็นครอบคร... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 10: มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สวัสดีวันอังคารครับ รอบนี้ Director’s Note มาช้าเล็กน้อยหลังจากหายไปประมาณหนึ่งสัปดาห์ ครั้งนี้เราจะกลับสู่รูปแบบเดิม โดยช่วงแรกผมจะสรุปสิ่งที่ทาง SDG Move ได้ดำเนินการหรือมีส่... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | Blockchain ช่วยส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานและแก้ปัญหาด้านข้อมูลของภาคเกษตรไทยได้อย่างไร ?

ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่อาชีพในภาคเกษตรกรรมมีความสำคัญต่อคนในประเทศ เพราะมีสัดส่วนการจ้างงานสูงถึง 30 % ของกำลังแรงงานทั้งประเทศ ครอบคลุมถึง 6.4 ล้านครัวเรือน และมีที่ดินทำการเกษตร... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 126 บทความ