SDG Updates | สิ่งคุกคามความมั่นคงของมนุษย์: จากอดีตถึงอนาคตที่ยากจะคาดการณ์

รายงานพิเศษ “New Threats to Human Security in the Anthropocene” เผยแพร่ โดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ไ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | Climate Change และผลกระทบต่อผู้หญิงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

ผู้หญิง ถือเป็นประชากรกลุ่มเปราะบางเพราะไม่ว่าเมื่อเกิดวิกฤตใดก็มักเป็นกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบมากกว่าและมีความสามารถในการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่น้อยกว่า ในแง่ของสุขภาวะนั... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เปิดรายงานความก้าวหน้า SDGs ในเอเชียและแปซิฟิก ความมุ่งมั่นบรรลุทันในปี 2030 คงไกลเกินเอื้อม

วันนี้ (17 มีนาคม พ.ศ. 2565) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ESCAP) ได้เปิดตัวรายงาน "Asia and the Pacific SDG Progress Report" ประจำปี 2022 อย่างเป็นทางกา... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ปรับโฉมการศึกษาในเอเชียเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงในอนาคต – สรุปการแสดงปาฐกถา โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์

เมื่อระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2565 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | การลดอาวุธและการควบคุมอาวุธ: สันติภาพที่ซ่อนไว้ในการขับเคลื่อน SDGs

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกรุยทางเดินระยะยาวให้เรามีทิศทางขจัดปัญหาคลาสสิคของโลกอย่างความยากจน ความหิวโหย ความเหลื่อมล้ำ ที่อยู่อาศัย และมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงความยุติธรรม แต... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ท่ามกลางคราบน้ำมัน และ Climate Change: ทะเลและมหาสมุทรยังเป็นความหวังใหม่

ขณะที่การศึกษาใหม่ต้นปีนี้ชี้ว่า อุณหภูมิของมหาสมุทรโลกในปี 2564 เป็นอุณหภูมิสูงที่สุดที่มีการบันทึกมา 6 ปีติดต่อกัน โดยมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งกระทำโดยกิจกรรม... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 14: ก้าวเข้าสู่ปี 2022 – ปีที่ 6 ของ SDG Move

สวัสดีปีใหม่ครับทุกท่าน ปี 2021 เป็นปีที่ยากลำบากอีกปีหนึ่งของคนทั่วโลกจากการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์ Delta ความยากลำบากดังกล่าวส่งผลต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | จากฟอกความยั่งยืน SDG washing สู่ความยั่งยืนที่แท้จริง SDG enabling

ยิ่งโลกเดินหน้าเรียกร้องให้ปรับพฤติกรรมและแนวปฏิบัติที่ตระหนักถึงความยั่งยืนมากเท่าใด การกระทำที่ไม่จริงใจโดยหยิบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปเป็นเพียงโลโก้และการประกาศคำมั่น หรือก... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

SDG Updates ฉบับนี้ จะพาทุกท่านสำรวจการจับสองแนวคิดสำคัญอย่างเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อร่วมออกแบบแนวทางที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนในการมุ่งสู่การ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | บทสรุปและข้อเสนอแนะ: เปลี่ยนผ่านอย่างไรให้เป็นธรรม? (EP. 18)

SDG Updates ฉบับนี้เป็นบทความชิ้นสุดท้ายของชุดข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรม (Just Energy Transition) สนับสนุนโดยมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) ประเทศไทย ได้ช่วยสรุ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เวทีระดมความร่วมมือแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทางสังคมของประเทศไทย (Thailand Social Development Forum) ที่ตัวแทนจากภาครัฐ การเอกชน และภาคประช... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เศรษฐศาสตร์การเมืองในพลังงาน: การผูกขาดพลังงานสู่การพัฒนาถอยหลัง (EP.17)

วิชญ์พาส พิมพ์อักษร “การผูกขาดตลาด” ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับสินค้าและบริการชนิดใด ย่อมทำให้ผู้บริโภคเสียผลประโยชน์ในด้านราคาของสินค้าและบริการนั้น และสูญเสียอำนาจในการเลือกซื้อของผู... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 153 บทความ