“ประมงอวนลาก ภัยเงียบคุกคามอนาคตทะเลไทย ? หาคำตอบผ่านรายงานอุตสาหกรรมอวนลากฯ ฉบับล่าสุดของ EJF”

“จะเป็นอย่างไรหากอีกสิบปีข้างหน้า ไม่มีสัตว์น้ำในทะเลไทยให้เรากิน” โจทย์คำถามข้างต้นดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวและเกินกว่าจะเกิดขึ้นจริง แต่เมื่อพิจารณารายงานประมาณการผลผลิตและมูล... (เพิ่มเติม)

Director Notes: 26: SDGs กับการเลือกตั้งปี 66

สวัสดีปีใหม่ไทยครับทุกท่าน หลังจากหายไปนานวันนี้ได้ฤกษ์ดีปีใหม่ไทยกลับมาพบท่านผู้อ่านอีกครั้ง ปี ค.ศ. 2023 หรือ พ.ศ. 2566 เป็นปีที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | 10 อันดับ ความไม่ยั่งยืนผ่านการสำรวจการรับรู้ Thailand’s Unsustainable Development Review – พบเกินครึ่งเป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ SDG 16

ในความรู้สึกของคนธรรมดาคุณคิดว่า ในสังคมไทยการแก้ปัญหาใดไม่ยั่งยืนมากที่สุด ช่วงเดือนที่ผ่านมา SDG Move จัดทำแบบสำรวจการรับรู้ความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาที่เป็นความท้าทายของไ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | สภาพความเป็นจริงที่รู้สึกได้ : ความแตกต่างในการจัดการปัญหาฝุ่น PM2.5 ระหว่างกรุงเทพฯ และจังหวัดในภาคเหนือและภาคใต้

อ. ดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ 01 - บทนำ ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมโครเมตร ... (เพิ่มเติม)

Editor’s pick 01 | 2023 ปีแห่งการทบทวนครึ่งทาง SDGs กับ บริบทเฉพาะของไทยที่อย่างไรก็ต้องกล่าวถึง

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน Editor’s pick ฉบับนี้เป็นจดหมายข่าวฉบับแรกของ SDG Move เรามีความตั้งใจที่จะเรียบเรียงประเด็นและข้อสังเกตต่อสถานการณ์การขับเคลื่อน SDGs โดยเฉพาะในบริบทของปร... (เพิ่มเติม)

‘หลักนิติธรรมไทย’ รั้งอันดับ 80 ของโลก – กระบวนการยุติธรรมทางอาญาคะแนนถดถอย ‘สังคมสงบสุขและยุติธรรม’ จึงยังเกินเอื้อมถึง? ชวนสำรวจผ่านดัชนี WJP Rule of Law 2022

“หลักนิติธรรม” (rule of law) เป็นหลักการสำคัญสำหรับสร้างสังคมสงบสุขและยุติธรรม ด้วยเหตุนี้ กฎเกณฑ์ทางสังคม กฎหมายบ้านเมือง และข้อผูกพันความร่วมมือระหว่างประเทศจำนวนมากจึงบัญญัติให... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เสริมภูมิคุ้มกันให้ประเทศไทย ผ่านกลไกการประกันและการเงินเพื่อการบริหารความเสี่ยง 

ฎาฎะณี วุฒิภดาดร อนรรฆ เสรีเชษฐพงษ์ ธนวัฒน์ วชิรทองคำโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย ทราบหรือไม่ว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสิบประเทศทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากอ... (เพิ่มเติม)

จากสลัมถึงห้องเรียน: บนเส้นทางที่ท้าทายและโอกาสไปถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กจนเมืองในมหานครกรุงเทพ

“มหานคร” หรือ “Megacity” เป็นคำสำคัญที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องในกระแสการพัฒนาของศตวรรษปัจจุบัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐานและดำรงชีวิตของผู้คนที่มีแนวโน้มขยับย้ายจากชนบท... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | การเงินเพื่อความยั่งยืน ท่ามกลางพายุวิกฤตและความขัดแย้ง : กรณีศึกษาจากประเทศไทย

ฎาฎะณี วุฒิภดาดรอนรรฆ เสรีเชษฐพงษ์อภิญญา สิระนาทธนวัฒน์ วชิรทองคำ การเงินเพื่อความยั่งยืน (sustainable finance) จะช่วยสนับสนุนประเทศสู่การพัฒนามนุษย์และการบรรลุเป้าหมายการพ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates| SDG 16.10.2 การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะกับการติดตามของกลไกระดับโลก

“สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้” เป็นสโลแกนที่พบเห็นได้ทั่วไปตามสำนักงาน และเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ อีกทั้งยังเป็นคุณลักษณะพื้นฐานที่ระบุเอาไว้ในมาตรฐานสำหรับข้าราชการที่ดี เ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ถาม – ตอบ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมหาคำตอบในการข้ามพ้นความยั่งยืนปลอม

ต่อเนื่องจากการสรุปเสวนาในหัวข้อ “หรือ SDGs กำลังโดนฟอก? ทำอย่างไรให้ข้ามพ้นความยั่งยืนปลอม – From SDG Washing to SDG Enabling” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 เพื่อหาคำตอบส... (เพิ่มเติม)

สรุปสาระสำคัญจากเวทีเสวนาสี่พรรคการเมือง หัวข้อ “นโยบายที่ไทยต้องการ…เปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรม”

งานเสวนาหัวข้อ “นโยบายที่ไทยต้องการ...เปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรม” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนจากพรรคการเมือง 4 พรรคการเมืองร่... (เพิ่มเติม)

12 of 184