ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะขั้นตอนการนำ SDGs ไปใช้ในการบริหารสหรัฐอเมริกาสำหรับรัฐบาลโจ ไบเดน

‘Making America a Better Place for All: Sustainable Development Recommendations for the Biden-Administration’ [แปล] สร้างอเมริกาให้เป็นที่ที่ดีกว่าสำหรับทุกคน: ข้อเสนอแนะการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับรัฐบาลไบเดน คือ ข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่อการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ไปใช้ในการบริหารประเทศสหรัฐอเมริกา ตีพิมพ์ใน Environmental Law Reporter โดยเป็นข้อแนะนำสำหรับ SDG แต่ละเป้าหมาย และข้อเสนอโดยรวม

ผู้เชี่ยวชาญชี้ให้เห็นว่าสหรัฐฯ ควรเผยแพร่รายงานทบทวนระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Review: VNR) ในการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติจริงในประเทศ ครั้งแรกในประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (UN High-Level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) ในการประชุมในปี 2022 อีกทั้งยังเรียกร้องให้สหรัฐฯใช้ SDGs เป็นกรอบนโยบายเพื่อชี้นำการตัดสินใจลงทุนเพื่อการพัฒนา

ตัวอย่างการดำเนินการที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำสำหรับแต่ละ SDG มีดังนี้:

 • SDG 1 (ขจัดความยากจน) : เพิ่มสิทธิพลเมืองและความเสมอภาคด้านเชื้อชาติ และขยายการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ
 • SDG 2 (ยุติความหิวโหย) : เพิ่มผลประโยชน์ของโครงการความช่วยเหลือด้านโภชนาการเสริม (Supplemental Nutrition Assistance Program: SNAP) ให้ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากโรคระบาดและเศรษฐกิจที่แย่ลง
 • SDG 3 (สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี) : สร้างระบบสาธารณสุขขึ้นมาใหม่ และมีมาตรการรับมือผลกระทบและปรับตัวจากการเปลี่ยนแแปลงสภาพภูมิอากาศในทันที
 • SDG 4 (การศึกษาที่มีคุณภาพ) : เพิ่มเงินทุนของรัฐบาลกลางเพื่อโรงเรียนรัฐบาล และดำเนินการต่อเนื่องเพื่อขจัดการแบ่งแยกเชื้อชาติในโรงเรียนดังที่ตั้งเป้าไว้
 • SDG 5 (ความเท่าเทียมทางเพศ) : สนับสนุนโปรแกรมการบริหารธุรกิจขนาดเล็กที่ช่วยผู้หญิงให้เริ่มต้นและสร้างธุรกิจขนาดเล็กของตนเอง
 • SDG 6 (น้ำสะอาดและการสุขาภิบาล) : ระบุพื้นที่ทั้งหมดในสหรัฐฯ ที่ประสบปัญหาความ ไม่เสมอภาคทางทรัพยากรน้ำ เนื่องจากการจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ไม่เพียงพอหรือเนื่องจากการปนเปื้อน ระบุต้นตอ สาเหตุของปัญหา และดำเนินแก้ไข
 • SDG 7 (พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้) : ลงทุนทางการเงินและทุนมนุษย์ในหน่วยงานด้านพลังงานของรัฐบาลกลาง เพื่อให้มีบทบาทในการพัฒนาพลังงานสะอาด
 • SDG 8 (งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ) : สร้างวิสัยทัศน์ “สร้างให้ดีกว่าเดิม – build back better” ในทุกอุตสาหกรรม และส่งเสริมการดำเนินการตามวิสัยทัศน์นั้นโดยใช้พลังของฝ่ายบริหารทุกสาขา (เช่น การให้เงินทุน และกำหนดกฎระเบียบ)
 • SDG 9 (โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม และอุตสาหกรรม) : ปรับปรุงการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์และความเร็วสูงที่เชื่อถือได้และราคาไม่แพง และเร่งการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างกว้างขวางและเท่าเทียม
 • SDG 10 (ลดความเหลื่อมล้ำ) : ใช้นโยบายการคลังและทางสังคมที่ส่งเสริมความเท่าเทียมกัน และปรับปรุงกฎระเบียบของตลาดและสถาบันการเงินทั่วโลก
 • SDG 11 (เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน) : สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างท้องถิ่นเพื่อหาและใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practice)
 • SDG 12 (การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน) : จัดให้มีการเจรจาระดับชาติในประเด็นเศรษฐกิจหมุนเวียนและการอนุรักษ์วัสดุ และออกแบบกฎหมายและนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลกลางเพื่อให้เกณฑ์การจัดซื้อสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน
 • SDG 13 (การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) : มีมาตรฐานการปล่อยมลพิษของยานยนต์ที่สูงขึ้นและจัดการกับการเปิดเผยข้อมูลขององค์กร
 • SDG 14 (ทรัพยากรทางทะเล) : ให้สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ (EPA) มลพิษที่มีแหล่งกำเนิดไม่แน่นอน (non-point source pollutants) ในระดับภูมิภาค และทำงานร่วมกับสภาสหรัฐฯ เพื่อตอบสนองต่อวิกฤตมลพิษพลาสติก
 • SDG 15 (ระบบนิเวศบนบก) : ลดการสกัดเชื้อเพลิงฟอสซิลลงอย่างเร่งด่วนและส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว
 • SDG 16 (ความสงบสุข ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง) : สร้างสถาบันของรัฐที่โปร่งใสและมีความรับผิดชอบ รวมถึงฟื้นฟูการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำหรับทุกคน
 • SDG 17 (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) : ให้ทุนและให้ทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อความพยายามพัฒนาระดับโลกของสหรัฐฯ โดยมี SDGs เป็นศูนย์กลาง ปรับปรุงความเข้มงวดและความน่าเชื่อถือของสาธารณะในการรวบรวม วิเคราะห์และติดตามข้อมูล

ข้อเสนอแนะเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือที่อยู่ระหว่างการผลิต โดยในหนังสือนอกจากจะมีข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินการของรัฐบาลกลางแล้ว แต่ยังรวมถึงการดำเนินการของรัฐบาลระดับรัฐและท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมด้วย

อ่านข้อเสนอแนะ ‘Making America a Better Place for All: Sustainable Development Recommendations for the Biden-Administration’ ฉบับเต็ม ได้ที่นี่

ที่มา: IISD SDG Knowledge Hub

Last Updated on เมษายน 21, 2021

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *