WHO และ หน่วยงาน UN รวบรวม 500 วิธี ลดการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยจากปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

องค์การอนามัยโลก (WHO) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ร่วมกันเผยแพร่เอกสารรวบรวมองค์ความรู้ 500 วิธีการเพื่อการพัฒนาสุขภาพมนุษย์ผ่านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ

เอกสาร ‘Compendium of WHO and other UN guidance on health & environment‘ เสนอ 500 วิธีดำเนินการและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานแห่งสหประชาชาติเพื่อจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพประชากรโลก เช่น มลพิษทางอากาศ น้ำสะอาด สุขาภิบาลและสุขอนามัย ขยะมูลฝอย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบบนิเวศ การปนเปื้อนสารเคมีและรังสี สภาพแวดล้อมและการเดินทาง อาหาร และความเสี่ยงจากการทำงาน เป็นต้น

องค์ความรู้และกรอบแนวคิดเพื่อการดำเนินการเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อผู้กำหนดนโยบาย เจ้าหน้าที่ในกระทรวงของรัฐบาล รัฐบาลท้องถิ่น บุคลากรของ UN ในแต่ละประเทศ และผู้มีอำนาจตัดสินใจระดับต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับใช้ วิธีการทั้งหมดเป็นข้อมูลความรู้ที่รวบรวมมาจากการทำงานของหน่วยงานในด้านการพัฒนาทั้งด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทั่วโลกมากกว่า 400 งาน ย่อยเป็นเนื้อความที่เข้าใจง่ายและเป็นระบบเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติได้สะดวก และสามารถเข้าถึงได้ทั้งในรูปแบบ interactive webpage บนเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลก และในรูปแบบไฟล์เอกสาร pdf สำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์ โดยองค์ความรู้เหล่านี้จะได้รับการปรับปรุงทุกปีเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันที่สุด

วิธีการในเอกสารถูกจำแนกแยกย่อยไปตามระดับพื้นที่ของการนำไปปฏิบัติที่เหมาะสมทั้ง ระดับชาติ เมือง ชุมชน และภาคการดูแลสุขภาพ และประเภทเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อให้สัมฤทธิ์ผล เช่น กฎระเบียบ ภาษีและเงินอุดหนุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา การสื่อสาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เอกสารยังนำเสนอหัวข้อเฉพาะที่คาบเกี่ยวหลายประเด็นมากกว่าสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น สุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางและคนชายจอบ ทั้งคนยากจน ผู้หญิง และเด็ก เพื่อแก้ปัญหาความไม่เสมอภาคด้านสุขภาพ (health equity) โดยเฉพาะในประเทศรายได้น้อยและปานกลางที่มักได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บมากกว่า

มลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต 24% จากการเสียชีวิตทั้งหมดของประชากรโลก โดยเป็นปัจจัยสำคัญของการเกิดโรคไม่ติดต่อเช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และมะเร็ง ดังนั้นการดำเนินการตามองค์ความรู้นี้อย่างกว้างขวางจะเป็นความพยายามที่สำคัญในการจัดการโรคไม่ติดต่อที่เป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขระดับโลก

ความเชื่อมโยงระหว่าง Compendium of WHO and other UN guidance on health & environment กับ SDGs

เข้าถึง Compendium of WHO and other UN guidance on health & environment

ประเด็นดังกล่าว เกี่ยวข้องกับ #SDGs ทุกเป้าหมาย

ที่มา : Welcome to the global repository of interventions for creating healthier environments and improving health (WHO)
New WHO, UNDP, UNEP and UNICEF compendium of 500 actions aims to reduce diseases from environmental factors and save lives (UNEP)

Last Updated on มกราคม 12, 2022

Author

  • Natetida Bunnag

    Social Media Manager - ตัวแทน 'คนธรรมดา' ในชุมชนนักวิชาการ อ่าน แปล และสื่อสารเรื่องความยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น