ร่วมเสนอความคิดเห็นต่อ “(ร่าง) รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2565” (ผ่านช่องทางออนไลน์)

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2565

ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ภายใต้เครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (SDSN Thailand) ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยวิจัยอนาคตและนโยบายเมืองแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้จัดทำ “(ร่าง) รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2565” ภายใต้กรอบการเปลี่ยนแปลงระดับฐานรากเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญ 5 ประเด็น ได้แก่ 

  1. สุขภาวะและทรัพยากรมนุษย์ (Human Well-being and Capabilities)
  2. เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเป็นธรรม (Sustainable and Just Economies)
  3. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน (Energy Decarbonization with Universal Access)
  4. การพัฒนาของพื้นที่เมืองและพื้นที่กึ่งเมือง (Urban and Peri-urban Development) และ
  5. ระบบอาหาร ที่ดิน น้ำ และมหาสมุทรที่ยั่งยืน (Sustainable Food, Land, Water and Oceans)

ประเด็นสำคัญดังกล่าวเป็นผลผลิตที่ได้จากการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ (Experts Working Group Meeting) การประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders Working Group Meeting) และการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับสูง (High-Level Experts Meeting) ในเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา

ขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมเหตุผลประกอบต่อ (ร่าง) รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2565 เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2565 ฉบับสมบูรณ์ (Thailand Sustainable Development Report 2022) และเพื่อเผยแพร่ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (Thailand Sustainable Development Forum) ในเดือนกรกฎาคม 2565 ต่อไป

— ระยะเวลาการเปิดรับความคิดเห็น: 27 เมษายน – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 —

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ นัสรินทร์ อาหมัดธีรกุล
อีเมล ihppsdg@gmail.com หรือ โทร 02 590 2367


● อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (Thailand Sustainable Development Forum)
Director’s Note: 16: บันทึกจากการประชุม Thailand Sustainable Development Forum 2022
ก.ค. นี้ เตรียมพร้อมเปิดตัว “รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2565

Last Updated on พฤษภาคม 12, 2022

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น