ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้ SDG Move รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย SDGs แก่ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

20 กรกฎาคม 2566 – คุณพิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ได้รับเชิญจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (ส.บ.อ.ท.) เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

การบรรยายหัวข้อดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจําปี 2566 เรื่อง “การศึกษาท้องถิ่นก้าวไกล สร้างสมรรถนะ เด็กไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง SDGs” โดยเป็นการให้ภาพรวมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ SDGs และแนวทางการขับเคลื่อน SDGs ในภาคปฏิบัติในสถาบันการศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายที่อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 500 คน ได้มีความรู้ในประเด็นแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในมิติของการบริหารจัดการสถานศึกษาในทุกมิติ ทั้งสภาพแวดล้อม คุณภาพชีวิตนักเรียน บุคลากร การออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน รวมไปถึงการการบริการชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบภาพรวมและเล็งเห็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนการจัดการสถานศึกษา ก่อนที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัด การติดตามประเมินผลตาม SDG4 โดยวิทยากรจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาต่อไป

Last Updated on กรกฎาคม 25, 2023

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น