SDG Updates | ทีมนักวิจัย SDG Move ร่วมประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ในการส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะวิจัยโครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ในการส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยื... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG Move ร่วมพูดคุยประเด็น “ประเทศไทย ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ?”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย โครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ได้รับเชิญให้ร่วมพูดคุยในรายการแรงงานก้... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG Move ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล บุนนาค และ ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของโครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ซีรีส์สัมมนาออนไลน์ “Volunteering During Pandemic” หัวข้อ “Coronavirus and Its Impact on SDGs” โดย IAVE

เนตรธิดาร์ บุนนาค เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 SDG Move ได้มีโอกาสเข้าร่วมซีรีส์ Webinar: Volunteering During Pandemic (งานอาสาสมัครในระหว่างการระบาดครั้งใหญ่) ในหัวข้อ “Coro... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG Move และ สกสว. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ 'Foresight' ในการกำหนดนโยบายและแผนงานวิจัย

โดย พิมพ์นารา  อินต๊ะประเสริฐ SDG Move ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้เครื่องมือ “Foresight” บนเ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ระดมความเห็นจัดตั้ง “SDSN Thailand” เครือข่ายวิชาการที่จะทำให้ไทยบรรลุความยั่งยืนในระดับโลก

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ภายใต้ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย... (เพิ่มเติม)

ความก้าวหน้าของการขับเคลื่อน SDGs เพื่อบรรลุการเป็น “เมืองยั่งยืน” ในการปฏิบัติระดับท้องถิ่นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ National SDGs Workshop ครั้งที่ 2

โดย พิมพ์นารา  อินต๊ะประเสริฐ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ทีมงาน SDG MOVE ในนามของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิ... (เพิ่มเติม)

เอกสารนำเสนอในงาน เวทีสาธารณะ วันที่ 25 กันยายน 2560

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงเอกสารนำเสนอต่าง ๆ จากงานเวทีสาธารณะ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย:สถานะและก้าวต่อไป" วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล สยาม ด้วยการ... (เพิ่มเติม)

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีสาธารณะ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทย: สถานะและก้าวต่อไป” วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560

บัดนี้ทั้ง 12 โครงการวิจัยได้ดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์ และโครงการประสานงานฯ ได้ทำการสังเคราะห์งานวิจัยทั้ง 12 งานเสร็จสิ้นแล้ว ในการนี้ สกว. และโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนก... (เพิ่มเติม)

SDG Move บนเวทีสัมมนา “Thailand SDGs Forum 2017#3: Positioning Thailand on SDG Map”

มูลนิธิมั่นพัฒนาและสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า จัดงานสัมมนา “Thailand SDGs Forum 2017#3: Positioning Thailand on SDG Map” เมื่อวันพฤหัสที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมบอลรูม 2-3 โรง... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 40 บทความ