จุฬาฯ และ มจธ. ติดอันดับ Top 100 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Rankings 2021

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2021 The Times Higher Education (THE) ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) หรือ THE Impact Rankings ประจำปี 2021 พบว่าจากจำนวนมหาวิทยาลัย 1,115 แห่งใน 94 ประเทศทั่วโลก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) อันดับที่ 1 และ 2 ของประเทศไทยตามลำดับ ติด 100 อันดับแรกของโลก

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อันดับที่ 23 ของโลก ซึ่งถือเป็นอันดับที่ดีที่สุดที่มหาวิทยาลัยจากประเทศไทยเคยได้รับ นอกจากนั้น จุฬาฯ ยังเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชียและจากกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ในขณะที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้อันดับที่ 54 ของโลก

ในระดับเป้าหมาย (Goal) มหาวิทยาลัยจากประเทศไทย สามารถทำอันดับที่ดีได้อย่างน่าประทับใจ ดังนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้อันดับที่ 1 ของโลก ในเป้าหมายที่ 7 (SDG 7) Affordable and Clean Energy (พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อันดับที่ 10 ของโลก ในเป้าหมายที่ 15 (SDG 15) Life on Land (ระบบนิเวศบนบก) และ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ได้คะแนนในอันดับที่ 15 ของโลก ในเป้าหมายที่ 1 (SDG 1) No Poverty (ขจัดความยากจน)

Times Higher Education (THE) องค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นองค์กรแรกที่มีการวัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ผ่านการประเมินตัวชี้วัดโดยแบ่งเป็น 4 ขอบเขตหลัก คือ ได้แก่ 1) งานวิจัย 2) นโยบายและแนวทางปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย 3) การเชื่อมโยงกับสังคมไทยและสังคมโลก และ 4) การเรียนการสอน

ผลคะแนนรวมของแต่ละมหาวิทยาลัย มาจากการคำนวณคะแนนของ SDG 17 Partnerships for the Goals (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) และอีก 3 เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้คะแนนสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้คะแนนสะท้อนด้านที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ โดย SDG 17 คิดเป็น 22% ของคะแนนรวม สำหรับ SDG อื่นๆ จะคิดเป็นเป้าหมายละ 26% หรือตามสูตรดังนี้: (SDG17)(0.22) + (SDGx)(0.26) + (SDGy)(0.26) + (SDGz)(0.26)

สำหรับในปี 2021 มีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 26 แห่ง จากประเทศไทยส่งข้อมูลเพื่อการจัดอันดับ Impact Rankings ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 19 แห่งเมื่อปี 2020 สะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีความตื่นตัวด้าน SDGs มากขึ้นเรื่อยๆ

ดูผลการจัดอันดับ THE Impacts Ranking ทั้งหมด

ที่มา: Times Higher Education

Last Updated on กุมภาพันธ์ 22, 2022

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น