UNWTO ประกาศ 44 รายชื่อหมู่บ้านท่องเที่ยวยั่งยืน รางวัล BEST TOURISM VILLAGES ประจำปี 2021

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization: UNWTO) ประกาศรายชื่อหมู่บ้านท่องเที่ยวยั่งยืน 44 แห่ง ที่ได้รับรางวัล Best Tourism Villages ประจำปี 2021

โครงการ Best Tourism Villages เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมบทบาทของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในการสงวนรักษาชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวในชนบท ควบคู่ไปกับภูมิทัศน์ ความหลากหลายทางชีวภาพและทางวัฒนธรรม ตลอดจนค่านิยมและกิจกรรมของท้องถิ่น รวมถึงวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นด้วย โดยในปี 2021 คณะกรรมการได้คัดเลือก 44 หมู่บ้าน จาก 32 ประเทศทั่วโลกที่มีความโดดเด่นทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรวัฒนธรรม การดำเนินการเชิงนวัตกรรมและเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง และยังมีการกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ให้ได้รับรางวัล ‘Best Tourism Villages’

หมู่บ้านทั้ง 44 แห่งที่ได้รับรางวัล Best Tourism Villages จาก UNWTO จะต้องได้คะแนนรวม 80 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมินจาก 9 เกณฑ์ที่ครอบคลุมทั้งประเด็นดังต่อไปนี้

 • ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
 • การส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
 • ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
 • ความยั่งยืนทางสังคม
 • ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม
 • ศักยภาพและการพัฒนาการท่องเที่ยว และการบูรณาการห่วงโซ่คุณค่า
 • การกำกับดูแลและการจัดลำดับความสำคัญของการท่องเที่ยว
 • โครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมต่อ
 • สุขภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคง

โครงการ The Best Tourism Villages ประกอบด้วยสามเสาหลัก ได้แก่

 1. รางวัล ‘Best Tourism Villages by UNWTO’ จะให้การยกย่องหมู่บ้านท่องเที่ยวในชนบทที่มีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความยั่งยืนในทุกมิติ มีทรัพยากรทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับ มีการรักษาและส่งเสริมคุณค่าของชนบทและชุมชน
 2. โครงการ ‘Best Tourism Villages by UNWTO’ Upgrade Programme’ จะให้การสนับสนุนหมู่บ้านที่เสนอชื่อเข้ามาแต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินได้รับรางวัล เพื่อพัฒนาองค์ประกอบของพื้นที่ที่ยังไม่สมบูรณ์ โดยในปีนี้ ชุมชนบ่อสวก จ.น่าน ติดรายชื่อในโครงการพัฒนานี้ด้วย
 3. เครือข่าย ‘Best Tourism Villages by UNWTO’ Network จะจัดให้มีพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี บทเรียน และโอกาสต่าง ๆ จากตัวแทนหมู่บ้านที่ได้รับรางวัล ‘Best Tourism Villages by UNWTO’ และหมู่บ้านที่อยู่ในโครงการ ‘Best Tourism Villages by UNWTO’ Upgrade Programme’

ดูรายชื่อหมู่บ้านทั้ง 44 แห่ง ที่ได้รับรางวัล ‘Best Tourism Villages by UNWTO’

ประเด็นดังกล่าว เกี่ยวข้องกับ
#SDG12 การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
- (12.b) พัฒนาและดำเนินการใช้เครื่องมือเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบของการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่สร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

ที่มา : UNWTO ANNOUNCES LIST OF BEST TOURISM VILLAGES 2021 (UNWTO)

Last Updated on ธันวาคม 6, 2021

Author

 • Natetida Bunnag

  Social Media Manager - ตัวแทน 'คนธรรมดา' ในชุมชนนักวิชาการ อ่าน แปล และสื่อสารเรื่องความยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น