ม.แห่งชาติสิงคโปร์จับมือเซ็นโตซา ดันแลปวิจัยเพื่อเป้าหมายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและ decarbonization

รีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซา (Resorts World Sentosa – RWS) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore – NUS) จับมือเป็นหุ้นส่วนด้านการวิจัยประยุกต์เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยตั้งห้องปฏิบัติการที่มีชีวิต (living laboratory) สำหรับการวิจัยด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (decarbonization) เพื่อผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่จะช่วยสนับสนุนแผนระดับชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อม (Green Plan 2030) ของสิงคโปร์ แผนการพัฒนาเกาะเซ็นโตซาซึ่งตั้งเป้าหมายให้เป็นเกาะที่เป็นกลางทางคาร์บอน (carbon-neutral) ภายในปี 2573 และเป้าหมายระยะยาวว่าด้วยการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของประเทศ

โดยงานวิจัย โซลูชัน และนวัตกรรมจากห้องปฏิบัติการที่มีชีวิตดังกล่าวจะมุ่งเน้นที่ 2 สาขาสำคัญ ได้แก่ 1) การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการศึกษา และ 2) การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการแก้ปัญหาที่มีธรรมชาติเป็นพื้นฐาน (Nature-based Solutions) ทั้งในภาคพลังงาน น้ำ และสิ่งปฏิกูล/ขยะ โดยมีข้อริเริ่มในการดำเนินการ 4 โครงการสำคัญ ดังนี้

  1. การพัฒนาโครงการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นองค์รวมสำหรับสามเหลี่ยมปะการัง (Coral Triangle) ซึ่งเป็นพื้นที่ในทะเลและมหาสมุทรแปซิฟิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ทางปะการังที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จึงเป็นพื้นที่ที่ห้องปฏิบัติการฯ เน้นให้ความสำคัญเพื่อการอนุรักษ์ทางทะเล
  2. การดำเนินการโครงการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลของสิงคโปร์ ห้องปฏิบัติการฯ จะระบุสปีชีส์สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่เผชิญกับภัยคุกคามทั้งในพื้นที่และโดยรอบสิงคโปร์ โดยจะเน้นที่การฟื้นฟูและฟื้นชีวิต (rewilding) สุขภาพของประชากรสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ในเขตน่านน้ำของประเทศ
  3. การสำรวจบทบาทของปลาโลมาบนเกาะเพื่อสนับสนุนการวิจัยและการศึกษา
  4. การวิจัยสหวิทยาการเกี่ยวกับบทบาทของธรรมชาติที่มีต่อสุขภาพและสุขภาวะ เน้นพึ่งพาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (S.E.A Aquarium) ที่จะปรับปรุงมาเป็น ‘Singapore Oceanarium’ ในปี พ.ศ. 2567 สำหรับข้อนี้ถือเป็นความพยายามขยายงานวิจัยข้ามศาสตร์และสาขาเพื่อให้ตระหนักถึงองค์ความรู้และประโยชน์ของธรรมชาติที่มีต่อสุขภาพและสุขภาวะของมนุษย์ ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ

ทั้งนี้ ก้าวสำคัญของโครงการดังกล่าวเป็นความพยายามลดความร้อนของพื้นที่เมืองลง โดยโซลูชันและนวัตกรรมต่าง ๆ จะถูกพัฒนาและทดสอบในพื้นที่ของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซา และจะถูกนำไปปรับใช้ในพื้นที่ทรัพย์สินและพื้นที่สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

● อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
สิงคโปร์เตรียมออก “Green Plan 2030” พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน (กุมภาพันธ์ 2564)
โลกต้องใช้เงินลงทุนกับ ‘Nature-based Solutions’ มากกว่าเดิม 3 เท่าภายในปี 2573 เพื่อสุขภาวะที่ดีของเราและโลก
โลกกำลังเดินหน้าด้วย ‘One Health’ เชื่อมความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพภูมิอากาศ และ Nature-based Solutions

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG3 สุขภาพและสุขภาวะที่ดี
#SDG7 พลังงานสมัยใหม่
-(7.2) เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลก ภายในปี 2573
#SDG9 ในด้านการเพิ่มพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
#SDG13 การรับมือและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
#SDG14 ทะเลและทรัพยากรทางทะเลและมหาสมุทร
-(14.2) ปกป้องระบบนิเวศทางทะเล บรรลุการมีมหาสมุทรที่มีสุขภาพดีและมีผลิตภาพ
-(14.a) เพิ่มความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล
#SDG15 ระบบนิเวศบนบกและความหลากหลายทางชีวภาพ

แหล่งที่มา:
Resorts World Sentosa and NUS set up laboratory for biodiversity conservation and decarbonisation research (CNA)

Author

  • Thiraphon Singlor

    Editor | อยากรู้ความคิดของคนต่างพื้นเพ ต่างสังคมและวัฒนธรรม สนใจความเป็นไปของโลก ความมั่นคง และการพัฒนา แล้วนำมาถ่ายทอดร้อยเรียงเรื่องราวเล่าให้ฟัง

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น