ชุดอินโฟกราฟิก รายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2565 (SDGs Report 2022) ฉบับภาษาไทย

อัปเดตภาพรวมสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมายผ่าน ชุดอินโฟกราฟิก ฉบับภาษาไทย ซึ่งเป็นการสรุปเนื้อหาข้อค้นพบจาก “รายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2565 (The Sustainable Development Goals Report 2022) ความยาวกว่า 60 หน้าที่จัดทำโดยสำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Department of Economic and Social Affairs: UN DESA) ร่วมมือกับระบบสถิติของสหประชาชาติ (UN Statistical System: UNStats) โดย SDG Move ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานผู้จัดทำให้แปลชุดอินโฟกราฟิกของรายงานฉบับนี้เป็นภาษาไทยเพื่อเผยแพร่ 

รายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs Report นี้ เป็นรายงานทางการฉบับเดียวขององค์การสหประชาชาติที่ติดตามความก้าวหน้าตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) โดยนำเสนอข้อมูลล่าสุดทั้ง 17 เป้าหมายที่ได้จากหน่วยงานระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคมากกว่า 50 หน่วยงานทั่วโลก มีกำหนดเผยแพร่ในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี

อ่านข้อค้นพบที่สำคัญบางประการของรายงาน: SDGs Report 2022 ชี้ปีนี้ 1 ใน 10 ของประชากรโลกตกอยู่ในภาวะหิวโหย พร้อมเตือน 679 ล้านชีวิตจะไม่มีไฟฟ้าใช้ในปี 2573

ดาวน์โหลด “ชุดอินโฟกราฟิก ‘รายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2565 (SDGs Report 2022)’ ฉบับภาษาไทย” ความยาว 18 หน้า ขนาด A4 ใน 2 รูปแบบ


เงื่อนไขในการตีพิมพ์ซ้ำ

เอกสารชุดอินโฟกราฟิกฉบับภาษาไทยนี้แปลจากส่วนหนึ่งของ The Sustainable Development Goals report 2022 ซึ่งจัดทำและเผยแพร่โดยสำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Department of Economic and Social Affairs: UN DESA) และระบบสถิติของสหประชาชาติ (UN Statistical System: UNStats) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะในการให้ความรู้ จึงสามารถจัดพิมพ์ซ้ำและเผยแพร่ได้ ภายใต้ 2 เงื่อนไข คือ

1. ต้องเป็นการพิมพ์เพื่อแจกจ่ายด้วยวิธีให้เปล่า ไม่นำไปแสวงหาผลกำไรซึ่งหมายรวมถึง การไม่นำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการระดมทุน การขอเรี่ยไร บริจาค 

2. ต้องตีพิมพ์ฉบับแปลตามต้นฉบับเดิมทุกประการ ห้ามมิให้ดัดแปลง เปลี่ยนรูปแบบ เนื้อหา และต้องคงโลโก้หน่วยงานผู้จัดทำ เนื่องจากเอกสารชุดแปลฉบับนี้ได้รับทุนจากมูลนิธิพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)

โปรดแจ้งรายละเอียดการจัดพิมพ์ซ้ำเป็นลายลักษณ์อักษร *ก่อนการจัดพิมพ์* มายังหน่วยงานผู้แปล (SDG Move) ที่ info@sdgmove.com เพื่อดำเนินการเก็บบันทึกการมีส่วนร่วมนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลการดำเนินงานของหน่วยงาน

ผลงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการเร่งรัดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสุขภาพของประเทศไทย

Last Updated on ตุลาคม 25, 2022

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น