THE Impact Rankings 2023: มหาวิทยาลัยไทยกว่า 9 แห่ง ติด Top 400 ของโลก 

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา Times Higher Education (THE) องค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จากประเทศอังกฤษ ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) หรือ “THE Impact Rankings” ประจำปี 2566 

การจัดอันดับข้างต้น ใช้การประเมินตัวชี้วัดภายใต้ 4 ขอบเขตหลัก  ได้แก่ 1) งานวิจัย (research) 2) นโยบายและแนวทางปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย (stewardship) 3) การเชื่อมโยงกับสังคมในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับโลก (outreach) และ 4) การเรียนการสอน (teaching) โดยผลคะแนนรวมของแต่ละมหาวิทยาลัย มาจากการคำนวณคะแนนของเป้าหมายที่ 17 (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) และอีก 3 เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้คะแนนสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้คะแนนสะท้อนด้านที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ โดย SDG 17 คิดเป็น 22% ของคะแนนรวม สำหรับ SDGs อื่น ๆ คิดเป็นเป้าหมายละ 26% หรือตามสูตรคำนวณดังนี้: (SDG17)(0.22) + (SDGx)(0.26) + (SDGy)(0.26) + (SDGz)(0.26)


ภาพรวมอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก

ปีนี้มีมหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้าร่วมการจัดอันดับทั้งสิ้น 1,591 แห่ง จาก 112 ประเทศ เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีมหาวิทยาลัยร่วมจัดอันดับ 1,406 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดอยู่ใน 5 อันดับแรกในปีนี้ ได้เเก่

อันดับที่ 1 Western Sydney University (ออสเตรเลีย)
อันดับที่ 2 University of Manchester (สหราชอาณาจักร)
อันดับที่ 3 Queen’s University (แคนาดา)
อันดับที่ 4 Universiti Sains Malaysia (มาเลเซีย)
อันดับที่ 5 University of Tasmania (ออสเตรเลีย)


ภาพรวมอันดับมหาวิทยาลัยในไทย

ปีนี้ มหาวิทยาลัยจากประเทศไทยส่งข้อมูลและได้รับการจัดอันดับทั้งสิ้น 65 แห่ง เพิ่มขึ้นจาก 51 เเห่ง เมื่อปี 2565 เเละ 26 เเห่ง เมื่อปี 2564 โดยพบว่ามีทั้งมหาวิทยาลัยรัฐขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชมงคลจากจังหวัดต่าง ๆ นับเป็นความก้าวหน้าสำคัญของภาควิชาการในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน SDGs

สำหรับมหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับ top 600 ของโลก ทั้งสิ้น 19 มหาวิทยาลัย จัดเป็นกลุ่มได้ 5 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ top 100 ของโลก ได้แก่

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับ 17 ของโลก)
 • มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับ 38 ของโลก)
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อันดับ 74 ของโลก)
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อันดับ 97 ของโลก)

กลุ่มที่ 2 มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ top 101 – 200 ของโลก ได้แก่

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มที่ 3 มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ top 201 – 300 ของโลก ได้แก่

 • สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

กลุ่มที่ 4 มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ top 301 – 400 ของโลก ได้แก่

 • มหาวิทยาลัยพะเยา 

กลุ่มที่ 5 มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ top 401 – 600 ของโลก ได้แก่

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในระดับเป้าหมาย (goal) มหาวิทยาลัยจากประเทศไทย สามารถทำอันดับที่ดีได้อย่างน่าประทับใจ โดยสามารถอยู่ใน 20 อันดับสูงสุด ได้ทั้งสิ้น 7 เป้าหมาย ดังนี้

SDG1 ขจัดความยากจน
อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

SDG2 ขจัดความหิวโหย
อันดับที่ 9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันดับที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อันดับที่ 18 มหาวิทยาลัยมหิดล

SDG3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับที่ 11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SDG5 ความเท่าเทียมทางเพศ
อันดับที่ 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

SDG7 พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้
อันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยมหิดล

SDG 15 ระบบนิเวศบนบก
อันดับที่ 20 มหาวิทยาลัยมหิดล

SDG17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
อันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับที่ 14 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับที่ 16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ภาพรวมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แม้อันดับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะอยู่ในกลุ่ม 101 – 200 เท่ากับอันดับที่ได้ในปี 2565 แต่พบว่ามีพัฒนาการในระดับเป้าหมายที่โดดเด่นขึ้นหลายเป้าหมาย ดังนี้

 • SDG5 ขยับจากอันดับที่ 48 ในปี 2565 มาอยู่อันดับที่ 7 ในปีนี้
 • SDG11 จากที่ไม่ติดอันดับในปี 2565 แต่ได้อันดับที่ 37 ในปีนี้
 • SDG16 ขยับจากอันดับที่ 201 – 300 ในปี 2565 มาอยู่อันดับที่ 55 ในปีนี้
 • SDG17 ขยับจากอันดับที่ 75 ในปี 2565 มาอยู่อันดับที่ 39 ในปีนี้

● อ่านข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
– จุฬาฯ และ มจธ. ติดอันดับ Top 100 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Rankings 2021
– มหาวิทยาลัยจาก ไทย และ ปากีสถาน ส่งผลงาน SDGs เพื่อจัดอันดับ THE Impact Rankings 2022 เพิ่มเท่าตั
–  จุฬาฯ และ มช. ติดอันดับ Top 100 ของโลกจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Rankings 2022

ผลงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการเร่งรัดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสุขภาพของประเทศไทย

Last Updated on มิถุนายน 2, 2023

Author

 • Atirut Duereh

  Knowledge Communication | สนใจประเด็นสันติภาพ ความมั่นคงมนุษย์ เเละสิ่งเเวดล้อมทางทะเล ใช้ชีวิตโดยเชื่อในสมดุลมากกว่าความสมบูรณ์เเบบ

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น