SDG 101 | แค่ไหนจึงเรียกว่าการพัฒนาที่ครอบคลุม?

การพัฒนาที่ครอบครอบคลุม (Inclusive Development) เป็นหนึ่งในหลักการเบื้องหลังของ SDGs ที่ต้องการให้ทุกการตัดสินใจต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะคนตัวเล็กตัวน้อย ... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? สำหรับ SDGs แล้วทุกประเทศเป็นประเทศกำลังพัฒนา

โดยปกติแล้วโลกจะมีเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มประเทศตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คุ้นเคยและได้ยินกันแพร่หลาย ได้แก่ ประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศกำลังพัฒนา ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least developed countries: ... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? เป้าหมายย่อย 169 Targets มีรหัสโค้ดที่สื่อความหมายไม่เหมือนกัน

ดังที่เคยนำเสนอว่าเป้าหมายย่อย หรือ Target คือ ประเด็นที่เราต้องให้ความสำคัญที่สุดเมื่อต้องลงมือทำเพื่อบรรลุ SDGs และเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจจึงได้ออกแบบเป้าหมายย่อยจำนวน 169 เป้... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? เราไม่จำเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดเหมือนที่ UN เสนอทุกอย่างก็ได้

ตัวชี้วัด SDGs ระดับโลกถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือวัดผลว่าขณะนี้ทั่วโลกขับเคลื่อนไปถึงไหนแล้ว จึงจำเป็นต้องออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลที่มีลักษณะกลาง ๆ คือเป็นมาตรฐานที่แต่ละประเท... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่?ตัวชี้วัดในระดับโลก มีการจัดลำดับอยู่ 3 แบบ

เพื่อให้มีระบบที่สามารถติดตามวัดผลการดำเนินงานของทุกประะเทศได้ SDGs จึงได้พัฒนาวิธีการเก็บข้อมูลและออกแบบตัวชี้วัด (Indicators) อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีตัวชี้วัดทั้งหมด 247 ตัวชี... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? SDGs ไม่มีสถานะทางกฎหมาย ไม่มีบทลงโทษ แต่ก็สามารถมีผลในความเป็นจริงได้

ขณะที่ความตกลงเกี่ยวด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาในโลกสำคัญอื่น ๆ มักมีการผลักดันให้มีสถานะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อให้มีผลผูกมัดกับประเทศที่ลงนามทั้งในรูปบบของความตกลง สนธิสัญญา... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? การนำ SDGs ไปใช้จริง เราจะให้ความสำคัญกับเป้าหมายย่อย (Target) มากกว่าตัวชี้วัด (Indicator)

เพื่อให้ SDGs เป็นเป้าหมายที่สามารถทำได้จริงจำเป็นต้องมีกรอบแนวทางที่ชัดเจน และมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ จึงได้ออกแบบโครงสร้างของ SDGs ออกเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย  ระ... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? ความเท่าเทียมทางเพศตาม SDG 5 ยังไม่ครอบคลุมถึง LGBTQI

เนื่องจาก SDGs ต้องการให้มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทำให้กระบวนการเจรจา ลงความเห็นเพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในแต่ละเป้าหมาย นอกจากต้องคำนึงถึงความสำคัญเ... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | SDGs วาระ 2030 พยายามคำนึงถึงคนทุกกลุ่มแต่ยังไม่ครอบคลุมถึง “ผู้สูงอายุ”

จากที่กล่าวไปตอนที่แล้วว่าการจะทำให้การพัฒนาที่ครอบคลุมนึกถึงคนทุกกลุ่มเกิดขึ้นจริงได้ เราต้องโฟกัสกับคนบางกลุ่ม ซึ่งเรากลุ่มคนเหล่านี้เรียกกันว่า ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder)&n... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? การจะให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่มตามหลักการของ SDGs ได้เราต้องโฟกัสคนบางกลุ่มให้มากขึ้น

 แม้ SDGs จะให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่มตามหลักการพัฒนาที่ครอบคลุม (Inclusive Development)  แต่เพื่อให้ผลลัพธ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงได้ เราจำต้องรู้ว่าเรากำลังทำงานกับใคร หรื... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? เลขเป้าหมายของ SDGs ไม่ได้เรียงตามลำดับสำคัญ

เรามักคุ้นชินกับการตั้งเป้าหมายที่มีการเรียงลำดับประเด็นสำคัญจากน้อยไปมาก จึงมีคนจำนวนไม่น้อยที่เข้าใจว่า SDGs 17 เป้าหมาย ถูกจัดเรียงตามลำดับความสำคัญ กล่าวคือ SDG 1 สำคัญที่สุด ... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? แม้จำ SDGs 17 เป้าหมายไม่ได้เราก็ยังนำ SDGs ไปใช้ได้ถ้าเข้าใจ 5 หลักการนี้

SDGs 17 เป้าหมายเป็นเสมือนกรอบที่ช่วยให้ทุกคนเห็นสิ่งที่ต้องทำร่วมกัน แต่ในบางครั้งการทำตามประเด็นที่ SDGs ระบุเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่สามารถทำให้การพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดขึ้นจริงได้ ... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 28 บทความ