SDG Vocab | 50 – Invasive Alien Species (IAS) – ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น หรือ alien species คือ ชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต (สัตว์ พืช จุลินทรีย์ เชื้อรา) ที่ไม่ได้มีอยู่เดิมในสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ ได้เข้ามาในพื้นที่โดยทั้งตั้งใจและไม่ต... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 49 – Ecosystem Services – บริการทางระบบนิเวศ

'บริการทางระบบนิเวศ' คือ ประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจากระบบนิเวศเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งเป็นประโยชน์ที่จับต้องได้ (tangible) และจับต้องไม่ได้ (intangib... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 48 – biodiversity – ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) เป็นคำที่ใช้อธิบายความหลากหลายของประเภทของสิ่งมีชีวิต/อินทรีย์ (organisms) และสปีชีส์สัตว์ พืช เชื้อรา จุลชีพ จำนวนมหาศาลตั้งแต่ขนาดเล็กถึ... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 47 – sustainable management of fisheries – การจัดการประมงอย่างยั่งยืน

ทะเลและมหาสมุทรมีความสำคัญและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชากรโลกด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ จึงต้องมีการอนุรักษ์ไว้ ทว่าก็มีการแสวงหาประโยชน์จากทะเลอย่างไม่รับผิ... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 46 – Illegal, Unreported and Unregulated Fishing – การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU)

ตามข้อมูลจาก รายงาน สกว. สำรวจสถานะ SDGs เป้าหมายที่ 14 (2560) ซึ่งมีการทบทวนนิยามที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Na... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 45 – Ocean Acidifcation – ความเป็นกรดในมหาสมุทร

'ความเป็นกรดในมหาสมุทร' หมายถึง เมื่อคุณสมบัติความเป็นกรด-ด่าง หรือ ค่า pH ในน้ำทะเลลดลง ทำให้มหาสมุทรมีความเป็นกรดมากขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ปรากฏการณ์นีมีสาเหตุมาจากปริมาณก๊... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 44 – Climate Change Mitigation – การลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แนวทางการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันประกอบด้วย 2 แนวทางที่ต้องทำไปพร้อมกัน ได้แก่ 'Mitigation' - การลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ 'Adapt... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 43 – Nationally Determined Contributions (NDCs) – การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด

'การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด' หรือ Nationally Determined Contributions : NDCs เป็นกลไกสำคัญเพื่อบรรลุความตกลงปารีส (Paris Agreement) ในความพยายามกำจัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิ... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 42 – Adaptive Capacity – ขีดความสามารถในการปรับตัว

ขีดความสามารถในการปรับตัว (adaptive capacity) สัมพันธ์กับแนวคิดการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change adaptation) โดยตามการอธิบายอภิธานศัพท์ใน รายงาน สกว. สำ... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 41 – sustainable tourism – การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

องค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization: UNWTO) กำหนดหลักการเบื้องต้นในการพัฒนา ‘การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน’ สรุปโดยคร่าว ดังนี้ คำน... (เพิ่มเติม)