ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลจะเป็นอย่างไร? เมื่อครึ่งหนึ่งของโลกยังเข้าถึงอินเตอร์เน็ตไม่ได้ และไม่มีกรอบ “global data governance”

โควิด-19 ย้ำให้เห็นว่า ‘ข้อมูลดิจิทัล’ (digital data) มีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์และเชิงเศรษฐกิจในเศรษฐกิจดิจิทัล (digital economy) ในมิติสาธารณสุข ‘ข้อมูล’ ช่วยใ... (เพิ่มเติม)

ความมั่งคั่งโลกเมื่อสิ้นปี 2020 เพิ่มขึ้นแม้เผชิญโรคระบาด แต่สัดส่วนความมั่งคั่งเกือบครึ่งถือครองโดยคนเพียง 1.1%

การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสส่งผลให้ระดับความมั่งคั่งทั่วโลกลดลงอย่างมากในช่วงตอนต้นของปี 2020 จากข้อมูลของเครดิตสวิส (Credit Suisse) พบว่า ความมั่งคั่งครัวเรือนโลก (global househol... (เพิ่มเติม)

UNCTAD คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นกลับมาในปีนี้ แต่ช่องว่างระหว่างประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาอาจจะขยายกว้างขึ้น

ข้อมูลจากรายงานล่าสุดโดยการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UN Conference on Trade and Development - UNCTAD) ‘Trade and Development Report 2021’ คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะสามาร... (เพิ่มเติม)

รายงาน UNEP ชี้ให้เห็นว่า 1 ใน 3 ของประเทศทั่วโลกขาดกฎหมายควบคุมคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร

ปัจจุบัน มลพิษทางอากาศถือเป็นภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างรุนแรง ทำให้มีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรอย่างน้อย 4 ล้านคนต่อปี แต่จากการประเมินของโครงการสิ่งแว... (เพิ่มเติม)

อัตราค่าแรงขั้นต่ำปี 2564 ของประเทศอาเซียนเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ต่ำที่สุดในเอเชียและต่ำกว่าประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาแล้ว

ต้นปี 2564 มานี้ อัตราค่าแรงขั้นต่ำของประเทศในภูมิภาคอาเซียนถูกปรับเพิ่มสูงขึ้นให้สอดคล้องกับสภาพค่าครองชีพที่สูงขึ้นและเพื่อกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศ แต่ก็ยังเป็นค่าแรงขั้นต่ำที่... (เพิ่มเติม)

UNEP ประกาศว่า ยุคการใช้น้ำมันเบนซินผสมสารตะกั่ว ที่เป็นภัยสำคัญต่อสุขภาพมนุษย์และโลก สิ้นสุดลงแล้ว

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN Environment Program: UNEP) ประกาศว่า ปี 2021 เป็นหมุดหมายสำคัญของจุดจบการใช้น้ำมันเบนซินผสมสารตะกั่วสำหรับรถยนต์และรถบรรทุกทั่วโลก เมื่อสถานี... (เพิ่มเติม)

25 เมืองใหญ่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงถึง 52% ของปริมาณทั่วโลก โดยเมืองใหญ่ในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดที่สำคัญ

งานวิจัย "Keeping Track of Greenhouse Gas Emission Reduction Progress and Targets in 167 Cities Worldwide" รวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก 167 เมือง จาก 53 ประเทศ พบว่า เมือ... (เพิ่มเติม)

การลงทุนในพลังงานสะอาดจะช่วยสร้างงานสีเขียวสูงถึง 10 ล้านตำแหน่งทั่วโลก

จากรายงานของ EY-Partheon ซึ่งจัดทำโดย EY ระบุว่า การลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนมูลค่าสูงถึง 2 พันล้านดอลลาร์จะช่วยสร้างงานในพื้นที่ชุมชนรวมไปถึงห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ยั... (เพิ่มเติม)

โควิด-19 ทำให้ความต้องการพัฒนาอาคารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น

หลายบริษัทในสหรัฐอเมริกาใช้เงินลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อตอบสนองข้อกังวลด้านสุขภาพของพนักงานที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะ... (เพิ่มเติม)

7 มุมมองของผู้เชี่ยวชาญสู่อนาคตที่เท่าเทียมขึ้น ด้วยการลดความเหลื่อมล้ำทั้ง ‘แนวดิ่งและแนวระนาบ’ (vertical and horizontal inequality)

บทความ How can the world address inequality? 7 experts explain จากสภาเศรษฐกิจโลก สรุปความคิดเห็นจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ 7 ท่านในตำแหน่งสำคัญ อาทิ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระดับสูงของ... (เพิ่มเติม)

คำว่าจนยังไงก็เจ็บ ต่อให้อยู่ในสังคมที่รวยกว่าก็ตาม

เมื่อพูดถึงความยากจนเรามักจะนึกถึงผู้คนที่อาศัยอยู่ในชนบทที่ห่างไกลจากความเจริญและขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) เช่น ถนน และสัญญาณอินเตอร์เน็ต เป็นต้น แต่ในเมืองเองนั้น... (เพิ่มเติม)

ปฏิรูประบบขนส่งมวลชนหลังยุคโควิด-19 ไปสู่ความยั่งยืน เพื่อสุขภาพมนุษย์และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บทสรุปเชิงนโยบาย "The Road to Sustainable Transport" โดย Leila Mead ที่ปรึกษากลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group) เสนอข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบขนส่งสินค้าและระบบขนส่งมวลชนหลังยุคโค... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 24 บทความ