Director’s Note: 13: สถานะ SDGs ประเทศไทย SDG Index vs รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563

สวัสดีวันอังคารครับ สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่มีความตื่นเต้นสำหรับคนทำงานด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เนื่องจากเป็นสัปดาห์ที่ผ่านมาม... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 12: การมอง SDGs ผ่านมุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ

สวัสดีวันจันทร์ครับ สัปดาห์ที่แล้วและสัปดาห์นี้ ทางทีม SDG Move ได้ร่วมมือกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในส่วนของ กองมาตรฐาน ในการจัดทำรายงานสถานการณ์ทาง... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 11: ความจริงใจของรัฐกับการขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สวัสดีวันจันทร์ครับ สัปดาห์ที่ผ่านมา ทางทีม SDG Move ได้ไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรม 2 ประการที่น่าสนใจ 5 สิงหาคม 64 - การสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือก... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 10: มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สวัสดีวันอังคารครับ รอบนี้ Director’s Note มาช้าเล็กน้อยหลังจากหายไปประมาณหนึ่งสัปดาห์ ครั้งนี้เราจะกลับสู่รูปแบบเดิม โดยช่วงแรกผมจะสรุปสิ่งที่ทาง SDG Move ได้ดำเนินการหรือมีส่... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 09: SDGs กับฉากทัศน์ประเทศไทยในวันที่นโยบายวัคซีนผิดพลาด

สวัสดีวันจันทร์ครับ สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 มีความรุนแรงยิ่งขึ้นแม้มาตรการของภาครัฐจะเข้มข้นขึ้นแล้วก็ตาม ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้มาตรการก็จะมีความเข้มข้... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 08: ว่าด้วย High-Level Political Forum on Sustainable Development

สวัสดีวันจันทร์ครับ สองสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาสำคัญประจำปีของการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับโลก เพราะเป็นสองสัปดาห์ของการประชุม High-Level Political Forum... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 07: ว่าด้วยมาตรการโควิด-19 ที่ออกมาเมื่อสุดสัปดาห์

สวัสดีวันจันทร์ครับ วันนี้เดิมทีตั้งใจจะบันทึกเรื่องราวที่ SDG Move และเครือข่าย SDSN ประเทศไทย ได้ถูกบรรจุเอาไว้ในรายงาน Voluntary National Review (VN... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 06 – ความหลากหลายของประเด็นวิจัยเกี่ยวกับ SDGs

สวัสดีวันจันทร์ครับ สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์แห่ง SDGs ก็ว่าได้ สำหรับชาว SDG Move  เสาร์ก่อนจันทร์ที่แล้ว ทีม SDG Move ไปมีส่วนร่วมกับการให้... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 05 สิ่งที่ควรเข้าใจก่อนอ่าน Sustainable Development Report และSDG Index

สวัสดีวันจันทร์ครับ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์อีกสัปดาห์หนึ่งที่น่าติดตามในเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพราะเป็นสัปดาห์ที่จะมีการเปิดตัว Sustainable Development Rep... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 04 – ว่าด้วยการอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง SDGs และ SDG101+

สวัสดีวันจันทร์อีกครั้งครับ หวังว่าทุกคนยังคงมีสุขภาพแข็งแรงดี 1) Weekly Update 24-28 พฤษภาคม 2564  ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจเรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์แห่งการอบรม ทีม S... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 03 – ระบบบัญชีข้อมูล สำนักงานสถิติแห่งชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สวัสดีวันจันทร์ครับ 1) Weekly Update: 17-21 พฤษภาคม 2564 สัปดาห์ที่ผ่านมามีโครงการใหญ่โครงการหนึ่งที่ SDG Move เข้าไปมีส่วนร่วมได้ดำเนินมาถึงช่วง... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 02 – ว่าด้วยเครือข่าย SDSN Thailand

สวัสดีครับทุกคน สัปดาห์ที่แล้วเว้นไปสัปดาห์หนึ่งเนื่องจากตรงกับ Holiday ของผมดี เลยขอมารายงานตัวรวบยอดในสัปดาห์นี้ครับ  สัปดาห์นี้นอกจากจะสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นก... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 28 บทความ