‘BLACKPINK’ และกวีหญิง ‘Amand Gorman’ ร่วมส่งสารในการประชุม SDG Moment เรียกร้องทุกคนบนโลกร่วมดำเนินการเพื่อบรรลุ SDGs

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565  เลขาธิการสหประชาชาติได้จัดการประชุม ‘SDG Moment’ ประจำปี ครั้งที่  3 หรือ ‘การประชุมว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทศวรรษ’ ภายใต้การเน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในฐานะประเด็นเร่งด่วนซึ่งนานาประเทศจำเป็นต้องร่วมมือกันดำเนินการเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของทุกคนบนโลก

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 77 (United Nations General Assembly: UNGA) ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา แม้จะใช้เวลาในการประชุมเพียง 90 นาที แต่มีศิลปินและเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนเข้าร่วมแสดงทัศนะและถ่ายทอดประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ 

  • Amanda Gorman กวีหญิงชาวอเมริกัน นำเสนอบทกวี “An Ode We Owe” ซึ่งมีใจความสำคัญในการเรียกร้องให้คนทั่วโลกตระหนักและตื่นตัวต่อการลงมือดำเนินการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • BLACKPINK เกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังจากเกาหลีใต้ ส่งคลิปวิดีโอมาร่วมเรียกร้องให้ลดการใช้พลังงานและลดการสร้างขยะเหลือทิ้ง อันเป็นหนึ่งในหนทางที่จะช่วยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย Jennie Kim กล่าวว่า “เราต้องใช้โอกาสในช่วงเวลานี้เพื่อลงมือดำเนินการสร้างโลกให้มีความยั่งยืนกว่าที่เป็นอยู่ โดยไม่ทิ้งให้ใครไว้ข้างหลังเป็นอันขาด”
  • General António Guterres เลขาธิการสหประชาชาติ เน้นย้ำว่า “การพัฒนาไม่สามารถรอได้” พร้อมทั้งเรียกร้องให้บรรดาผู้นำประเทศต่าง ๆ ช่วยกันสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ช่วงเวลาปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญวิกฤติการณ์
  • Csaba Korosi ประธานการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) สมัยที่ 77 เรียกร้องให้ฟื้นคืนอย่างเร่งรัดต่อความก้าวหน้าของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งชะงักงันไปจากการระบาดของโรคโควิด-19 และการเพิกเฉยก่อนหน้านี้
  • Justin Trudeau นายกรัฐมนตรีของประเทศแคนาดาและประธานร่วมของผู้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Advocate) ได้แจ้งให้ทราบถึงการลงทุนของแคนาดาจำนวน 827 ล้านดอลลาร์ในระบบการเกษตรเพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านสภาพอากาศ (climate action) และเสริมสร้างความสามารถในการตั้งรับปรับตัว (resilience)
  • Priyanka Chopra Jonas ทูตสันถวไมตรีขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations International Children’s Emergency Fund: UNICEF) สรุปการดำเนินการที่ทำมาก่อนหน้า โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของปลดปล่อยพลังแก่การศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความเสมอภาค ความยุติธรรมทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และประชาธิปไตย

การประชุม SDG Moment ครั้งนี้ ยังเน้นย้ำถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 เป้าหมายซึ่งควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนให้บรรลุผล ได้แก่ เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ และ เป้าหมายที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ขณะที่ผู้เข้าร่วมการประชุมเน้นการถกสนทนาถึงปัจจัยขัดขวางการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย การแพร่ระบาดของโควิด -19 ความขัดแย้งระหว่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญซึ่งมีจุดหมายปลายทางในการทำให้โลกปัจจุบันและอนาคตดีขึ้นสำหรับคนทุกคน 

●อ่านข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
–  ชวนติดตาม การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UNGA) ครั้งที่ 77 – ร่วมค้นหาทางออกให้โลกรอดพ้นความท้าทายจากวิกฤต
–  เริ่มต้นค่ำวันนี้ “การอภิปรายทั่วไป” (General Debate) ของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UNGA) ครั้งที่ 76
–   เลขาธิการ UN แต่งตั้ง BLACKPINK ให้เป็นผู้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Advocate)
COP26 – “โอกาสสุดท้าย” รักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงขึ้นถึง 1.5 °C และ 4 หัวข้อหลักที่จะอภิปรายในการประชุม COP26 
– เลขาธิการ UN แถลง 10 ประเด็น ที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษในปี 2021

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG1 ขจัดความยากจน
#SDG2 ขจัดความหิวโหย
– (2.4) ทำให้เกิดความมั่นใจในระบบการผลิตอาหารและการปฏิบัติด้านการเกษตรที่ยืดหยุ่น เพื่อเพิ่มผลิตภาพผลผลิตและผลผลิตที่จะช่วยรักษาระบบนิเวศน์ที่จะเพิ่มความเข้มแข็งในศักยภาพในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของอากาศ ภูมิอากาศที่เลวร้าย, ความแห้งแล้ง, น้ำท่วม และความเสียหาย และเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินและที่ดินอย่างก้าวกระโดด ภายในปี 2573
– (2.a) เพิ่มการลงทุนรวมถึงการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในชนบท การวิจัยเกษตรและการขยายการบริการ การพัฒนาเทคโนโลยี และการทำธนาคารยีนของพืชและสัตว์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
#SDG3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
#SDG4 การศึกษาที่มีคุณภาพ
– (4.1) สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี 2573
– (4.3) สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาด้านเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี 2573
#SDG5 ความเท่าเทียมทางเพศ
#SDG6 น้ำสะอาดและการสุขาภิบาล
#SDG7 พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้
#SDG8 งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
#SDG9 โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม อุตสาหกรรม
#SDG10 ลดความเหลื่อมล้ำ
#SDG11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน
#SDG12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
– (12.3) ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาหารจากระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ภายในปี 2573
#SDG13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
– (13.1) เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ
– (13.a) ดำเนินการให้เกิดผลตามพันธกรณีที่ผูกมัดต่อประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็นภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีเป้าหมายร่วมกันระดมทุนจากทุกแหล่งให้ได้จำนวน 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ภายในปี 2563 เพื่อจะแก้ปัญหาความจำเป็นของประเทศกำลังพัฒนาในบริบทของการดำเนินการด้านการบรรเทาที่ชัดเจนและมีความโปร่งใสในการดำเนินงานและทำให้กองทุน Green Climate Fund ดำเนินการอย่างเต็มที่โดยเร็วที่สุดผ่านการให้ทุน
#SDG14 ทรัพยากรทางทะเล
#SDG15 ระบบนิเวศบนบก
#SDG16 ความสงบสุข ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง
#SDG17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
– (17.9) เพิ่มพูนการสนับสนุนระหว่างประเทศสำหรับการดำเนินการด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถที่มีประสิทธิผลและมีการตั้งเป้าในประเทศกำลังพัฒนาเพื่อสนับสนุนแผนระดับชาติที่จะดำเนินงานในทุกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงผ่านทางความร่วมมือแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี
– (17.14) ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แหล่งที่มา: 
Speakers at Annual SDG Moment Urge Leaders to Rescue SDGs Amid “Great Peril” (IISD)
Poet Amanda Gorman, K-pop’s Blackpink push global goals at U.N. (REUTERS)

ผลงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการเร่งรัดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสุขภาพของประเทศไทย

Author

  • Atirut Duereh

    Knowledge Communication | สนใจประเด็นสันติภาพ ความมั่นคงมนุษย์ เเละสิ่งเเวดล้อมทางทะเล ใช้ชีวิตโดยเชื่อในสมดุลมากกว่าความสมบูรณ์เเบบ

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น