ยูเนสโก เผยปัจจุบันมีเด็กกว่า 250 ล้านคน ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา – เร่งมือในการบรรลุ SDG 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ

วันที่ 18 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา องค์การยูเนสโก หรือ องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization :UNESCO) เผยตัวเลขใหม่ของจำนวนเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือเพิ่มขึ้นถึง 6 ล้านคน ส่งผลให้ยอดรวมเด็กที่หลุดออกจากการศึกษาอยู่ที่ 250 ล้านคน ด้วยตัวเลขที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการกีดกันผู้หญิงและเด็กผู้หญิงจำนวนมากจากการเข้าถึงการศึกษาในอัฟกานิสถาน รวมถึงผลจากการพัฒนาที่หยุดนิ่งในการจัดการศึกษาของทั่วโลก อย่างไรก็ดี ข้อค้นพบนี้อาจทำลายการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ ที่สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายในปี 2573 

ตามรายงานขององค์การยูเนสโก ระบุว่าหากประเทศต่าง ๆ ดำเนินการตามเป้าหมาย SDG4 ในระดับชาติ เด็กกว่า 6 ล้านคน จะได้เข้ารับการศึกษาในระดับปฐมวัย ขณะที่ เด็กและวัยรุ่นกว่า 58 ล้านคน จะได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียน และครูระดับประถมศึกษาอย่างน้อยกว่า 1.7 ล้านคนจะได้รับการฝึกอบรมสำหรับการเรียนการสอน แม้จะมีความพยายามอย่างมากในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาเพื่อสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับทุกคน แต่ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการศึกษาตอนนี้อยู่ในภาวะฉุกเฉิน ยังมีเด็กจำนวนหลายล้านคนไม่ได้เรียนหนังสือเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องเร่งรัดให้รัฐต่าง ๆ ระดมกำลังอย่างเร่งด่วน หากไม่ต้องการทลายอนาคตของเด็กหลายล้านคน 

หนึ่งปีที่ผ่านมา หลังจาก 141 ประเทศได้ให้คำมั่นสัญญาในการประชุมสุดยอดการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา (Transforming Education Summit :TES) เพื่อเร่งความก้าวหน้าในการดำเนินการไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG4 การศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งพบว่า 4 ใน 5 ของประเทศที่ร่วมประชุมมีเป้าหมายในการฝึกอบรมครูขั้นสูงและการพัฒนาวิชาชีพครู ขณะที่ 7 ใน 10 มุ่งมั่นที่จะเพิ่มหรือปรับปรุงการลงทุนในด้านการศึกษา และ 1 ใน 4 มุ่งมั่นที่จะเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินและการจัดเตรียมอาหารให้กับโรงเรียน

รายงานดังกล่าวเน้นย้ำว่าตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา จำนวนเด็กที่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 3 ขณะเดียวกันจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 5 เท่านั้น ทั้งนี้ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางกว่า 31 ประเทศ จากการวัดผลความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้ หลังจบระดับประถมศึกษา พบว่าประเทศเวียดนามเป็นประเทศเดียวที่เด็กส่วนใหญ่ มีผลสัมฤทธิ์ทั้งในด้านการอ่านและคณิตศาสตร์

นานาประเทศต้องเร่งการดำเนินการบรรลุเป้าหมายการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อไม่ให้เด็กอีกหลายล้านคนหลุดออกจากการศึกษา ภายในปี 2573 ต้องมีเด็กเข้ามาลงทะเบียนเข้ารับการศึกษาทุก ๆ 2 วินาที จึงจะช่วยให้บรรลุ SDG 4 ได้ตามหมุดหมายที่วางไว้ อนาคตของเด็กหลายล้านคนอยู่ในมือของประเทศสมาชิกทุกคน

● อ่านข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
UN และพันธมิตรเปิดตัวแคมเปญ #LetMeLearn ก่อนการประชุมสุดยอดด้านการศึกษา – หลังพบว่าเด็ก 260 ล้านคนทั่วโลกไม่ได้เรียนหนังสือ
ยูเนสโกประกาศ ‘การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน’ ต้องเป็นองค์ประกอบหลักของระบบการศึกษาทุกระดับภายในปี 2568
ผู้นำโลกทุ่มเงินบริจาคกว่า 826 ล้านดอลลาร์ฯ แก่ ‘กองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉิน’ – เพื่อช่วยเหลือเด็กทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตที่ยืดเยื้อ
กสศ. พบเด็กร้อยละ 40 ของครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง เผชิญวิกฤตการศึกษา – คิดมาตรการเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหา
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD) เป็นความเร่งด่วนสำหรับเด็ก แต่หลักสูตรการศึกษาในอาเซียนยังพัฒนาช้าเกินไป

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ
– (4.1) สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี 2573
– (4.7) สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573
– (4.b) ขยายจำนวนทุนการศึกษาทั่วโลกให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในแอฟริกา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ภายในปี 2563
#SDG5 ความเท่าเทียมทางเพศ
– (5.1) ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกที่
#SDG16 ความสงบสุข ยุติธรรม และสถาบันเข้มแข็ง
– (16.7) สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วม และมีความเป็นตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ
#SDG17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
– (17.3) ระดมทรัพยากรทางการเงินเพิ่มเติมจากแหล่งที่หลากหลายไปยังประเทศกำลังพัฒนา
– (17.14) ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แหล่งที่มา: UNESCO: 250 million children now out of school | UN News 

ผลงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการเร่งรัดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสุขภาพของประเทศไทย

Author

  • Praewpan Sirilurt

    Knowledge Communication | มนุษย์ผู้เชื่อว่า “การสื่อสารสามารถเชื่อมต่อความรู้สึกของกันและกันได้” ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน หรือเผชิญกับอะไรอยู่ การสื่อสารจะช่วยบอกเล่าเรื่องราวส่งไปให้แก่ผู้อื่นได้รับรู้

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น