SDG Updates | ‘Ecocide’ อาชญากรรมฆ่าล้างสิ่งแวดล้อมกับการผลักดันให้มีความผิดทางอาญาระดับโลก

โลกคุ้นชินกับ ‘Genocide’ ตั้งแต่เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ว่าด้วยเรื่อง ‘การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์’ เจตจำนงในการฆ่าจากเหตุของความเป็นชาติพันธุ์-เชื้อชาติ-ศาสนา-กลุ่มทางการเมืองหนึ่ง ที่... (เพิ่มเติม)

Director’s Note | เบิกโรง

สวัสดีครับทุกคน ผม ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ยินดีที่ได้พบทุกท่านในคอลัมน์ Director’s note&n... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | Six Transformations to Achieve the Sustainable Development Goals – แนวคิดการเปลี่ยนแปลงระดับรากฐานเพื่อบรรลุ SDGs ให้ทันเวลา

ผ่านมา 5 ปีแล้ว สำหรับการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของโลก แต่ในสถานการณ์ภาพรวมของการขับเคลื่อนในทุกระดับ พบว่าการขับเคลื่อนเป็นไปช้ากว่าท... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | องค์การสหประชาชาติทำอะไรไปแล้วบ้างเพื่อหยุดยั้งความรุนแรงในเมียนมา

นับตั้งแต่กองทัพเมียนมาได้เข้ายึดอำนาจในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และได้ใช้กำลังปราบปรามประชาชนที่ต่อต้านการยึดอำนาจอย่างโหดร้ายนั้น มีรายงานข่าวว่า จำนวนผู้เสียชีวิตสูงมากถึง... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | สิ่งที่หายไปในการบูรณาการความรู้ เพื่ออนาคต:ในมุมมองของนักวิจัยความหลากหลาย ทางชีวภาพและวัฒนธรรม

ในวงสนทนาเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนเรามักเห็นบทบาทของคนทำงานในสายสังคมศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ นักธุรกิจ ภาคประชาสังคม หน่วยงานรัฐเข้ามาร่วมสนทนาแสดงความเห็น และนำเสนอองค์คว... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เมื่อโลกต้องการโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ไทยจึงมี ‘BCG’ (Bio-Circular-Green Economy) เป็นวาระแห่งชาติปี 2564

ณ เวลานี้ ผู้คนยอมรับว่าระบบเศรษฐกิจของโลกอย่างที่เป็นอยู่ที่นำมาซึ่งความมั่งคั่งของนานาประเทศนั้น มาจากการขูดรีดทรัพยากรธรรมชาติไปใช้อย่างสิ้นเปลือง อันเป็นผลทำให้ 1 ใน 3 ของผืนด... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | อนาคตหลังโควิด-19: SDG 16 กับบทบาทของเครือข่ายความรู้

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 นั้นส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน และมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงโลกนับจากนี้ รวมไปถึงบทบาทขององค์ความรู้ ทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตใน... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ – เมื่อโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง กำหนดสถานะสุขภาพและอายุขัยของคุณไว้แล้วตั้งแต่ยังไม่เกิด

“อยากอายุยืน อยากสุขภาพดี ต้องเลือกเกิดถูกให้ที่ ?” “เด็กที่เกิดในกลุ่มประเทศที่มีดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human development index) สูงจะมีอายุขัยคาดเฉลี่ยสูงกว่าเด็กท... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | Right to know สิทธิได้รู้ : การเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างไรต่อการบรรลุ SDGs

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาประเด็นเรื่องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการกำลังเป็นที่กล่าวถึงในสังคมอย่างมาก เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | โลกไม่อาจยุติความหิวโหยได้ หากไม่สามารถยุติความขัดแย้ง และสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น

เมื่อกลางเดือนมีนาคม 2564 โครงการอาหารโลก (World Food Programme: WFP) เผยแพร่ข้อมูล ชี้สถานการณ์ราคาอาหารและเชื้อเพลิงในเมียนมาเพิ่มสูงขึ้นอันเป็นผลมาจากมาตรการและผลกระทบของโค... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | แบนพลาสติกเพิ่ม: แนวโน้มความสำเร็จหรือล้มเหลว? ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจริงหรือ? และใครบ้างต้องปรับตัว?

"คนไทยสร้างขยะพลาสติกถึงปีละประมาณ 70 กิโลกรัมต่อคนต่อปี สูงสุดเป็นอันดับที่ 5 ของโลก" ปัญหาขยะพลาสติกเป็นปัญหาที่ทั่วโลกเล็งเห็นถึงความสำคัญและพยายามแก้ไข สำหรับประเทศไทย การใ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | Climate Migration ไม่ว่าใครก็อาจต้อง ‘ย้ายบ้าน’ เมื่อภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ไม่มีที่อยู่

เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม มีความคืบหน้าของประเด็นการโยกย้ายถิ่นฐานที่มีเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Migration) ทั้งสหรัฐฯ ที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้ออกคำสั่... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 180 บทความ