ตัวเลขจากรายงานยูนิเซฟพบว่า มีเด็ก 1 ใน 10 คนทั่วโลก ใช้ชีวิตอยู่กับความพิการ และมีแนวโน้มสูงที่จะไม่ได้เข้าโรงเรียน

รายงานจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children’s Fund) ฉบับใหม่ ระบุข้อมูลว่ามีเด็กทั่วโลกประมาณ 240 ล้านคนทั่วโลกที่ใช้ชีวิตอยู่กับความพิการหรือคิดเป็น 1 ใน 10 ของเด็กทั่วโลก ซึ่งขาดโอกาสในการใช้ชีวิตแทบทุกด้านเมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่มีความพิการ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา องค์การยูนิเซฟเผยแพร่รายงาน ‘Seen, Counted, Included: Using data to shed light on the well-being of children with disabilities’ ที่ประมวลข้อมูลครอบคลุมตัวชี้วัดความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กมากกว่า 60 ตัวชี้วัด จากข้อมูลของ 42 ประเทศ เพื่อประเมินประเด็นโภชนาการและสุขภาพ การเข้าถึงน้ำและการสุขาภิบาล การคุ้มครองจากความรุนแรงและการแสวงหาประโยชน์ และการศึกษาของเด็กที่มีความพิการ โดยเก็บข้อมูลแยกความประเภทของความพิการและความรุนแรง สถานะทางเศรษฐกิจ และประเทศที่อาศัย ผลการวิเคราะห์ได้ชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคที่เด็กพิการต้องเผชิญในการมีส่วนร่วมและมีโอกาสทางสังคม ซึ่งอาจส่งผลร้ายต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพและสังคมของเด็กเอง

ในประเด็นโภชนาการและสุขภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่มีความพิการ เด็กพิการมีแนวโน้มน้อยกว่าเด็กที่ไม่มีความพิการ 42% มีทักษะการอ่านและการคำนวณพื้นฐาน มีแนวโน้มที่จะมีภาวะผอมมากกว่า 25% มีแนวโน้มมีภาวะเตี้ยแคระแกร็นมากกว่า 34% และมีแนวโน้มที่จะมีอาการของการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันมากกว่าถึง 53%

เมื่อพิจารณาประเด็นด้านการศึกษา เด็กที่มีความพิการมีแนวโน้มไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนมากกว่า 49% มีแนวโน้มที่จะออกจากโรงเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่าเด็กที่ไม่มีความพิการ 47% 33% และ 27% ตามลำดับ

ตัวเลขการประเมินเด็กที่มีความพิการจากรายงานฉบับนี้สูงกว่าการประเมินที่ผ่านมา เนื่องจากครอบคลุมความพิการในมิติที่มากกว่า โดยพิจารณาถึงความยากลำบากในการใช้ชีวิตหลาย ๆ ด้าน รวมถึงอาการวิตกกังวลและซึมเศร้าด้วย

อ่าน ข้อค้นพบที่สำคัญ (ภาษาไทย) ที่ รายงานฉบับใหม่จากยูนิเซฟชี้มีเด็กพิการถึง 240 ล้านคนทั่วโลก

ประเด็นดังกล่าว เกี่ยวข้องกับ
#SDG1 ขจัดความยากจน
- (1.3) ดำเนินการให้ทุกคนมีระบบและมาตรการการคุ้มครองทางสังคมระดับประเทศที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงฐาน การคุ้มครองทางสังคม โดยให้ครอบคลุมกลุ่มประชากรยากจน และกลุ่มเปราะบางให้มากพอ ภายในปี พ.ศ. 2573
#SDG2 ยุติความหิวโหย
- (2.2)  ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหาความต้องการสารอาหารของหญิงวัยรุ่น หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร และผู้สูงอายุ ภายในปี พ.ศ. 2573 รวมถึงบรรลุเปูาหมายที่ตกลงร่วมกันระหว่างประเทศว่าด้วยภาวะเตี้ย (stunting) และแคระแกร็น (wasting) ในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ภายในปี พ.ศ. 2568
#SDG3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
- (3.2) ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตราการตายในทารกลงให้ต่ำถึง 12 คน ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน และลดอัตราการตายในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ลงให้ต่ำถึง 25 คน ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ภายในปี พ.ศ. 2573
#SDG4 การศึกษาที่มีคุณภาพ
- (4.5) ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573
- (4.a) สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน
#SDG6 น้ำสะอาดและการสุขาภิบาล
- (6.1) บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ ภายในปี พ.ศ. 2573
- (6.2) บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงการสุขาภิบาลและสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม และยุติการขับถ่ายในที่โล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง เด็กหญิง และกลุ่มที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ภายในปี พ.ศ. 2573
#SDG8 งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
- (8.7) ดำเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพโดยทันที เพื่อขจัดแรงงานที่ถูกบังคับ ยุติความเป็นทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์ และยับยั้งและกำจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ซึ่งรวมถึงการเกณฑ์และการใช้ทหารเด็ก และภายในปี พ.ศ. 2568 ยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบ
#SDG10 ลดความเหลื่อมล้ำภายในและระหว่างประเทศ
- (10.3) สร้างหลักประกันถึงโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ รวมถึงโดยการขจัดกฎหมาย นโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ และส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการปฏิบัติที่เหมาะสมในเรื่องดังกล่าว
#SDG16 ความสงบสุข ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง
- (16.2) ยุติการข่มเหง การแสวงหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความรุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก

ที่มา : New UNICEF report finds 240 million children with disabilities globally (UNICEF)

Last Updated on ธันวาคม 3, 2021

Author

  • Natetida Bunnag

    Social Media Manager - ตัวแทน 'คนธรรมดา' ในชุมชนนักวิชาการ อ่าน แปล และสื่อสารเรื่องความยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น