‘สิทธิเด็กผู้หญิงในการศึกษา’ : ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอันดับต้น คงไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชนและการศึกษาโดยมี UK เป็นผู้นำ

ขณะที่รัฐบาลประเทศต่าง ๆ เดินหน้าทุ่มงบประมาณไปกับการเร่งฟื้นฟูประเทศจากโรคระบาด ประเด็นการศึกษาและความเท่าเทียมทางเพศก็ไม่ควรถูกละเลยเช่นกัน เพราะยังคงมีเด็กครึ่งหนึ่งในโลกกว่า 3... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG Impact Assessment Tool เครื่องมือประเมินผลกระทบต่อ SDGs ที่ไม่ว่าใครก็ใช้งานได้

แม้ว่าการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับชาติเป็นหลัก แต่เพราะเป็นกรอบการพัฒนาที่ครอบคลุมแทบทุกประเด็นบนสังคมโลกนี้ SDGs ก็ได้กล... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ภาพรวมสถานการณ์ยาเสพติดโลกกับผลกระทบที่มีต่อ SDGs

'More people are using drugs, and there are more drugs, and more types of drugs, than ever' ในช่วงระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2552 – 2561) ประมาณ 269 ล้านคนทั่วโลก หรือ 1 ใน 4 ของประช... (เพิ่มเติม)

9 ข้อที่จะช่วยเปลี่ยนบรรยากาศในมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีและคุณค่าของนักศึกษา LGBTQ

การมีห้องน้ำที่ทุกเพศสามารถใช้ได้ นโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติแต่ส่งเสริมอัตลักษณ์ทางเพศ และการที่นักศึกษาสามารถเลือก/เปลี่ยนชื่อในประวัติและเอกสารของมหาวิทยาลัยได้อย่างไม่ยุ่งยากนัก ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพจิตผ่านบริบท SDGs โดย The Lancet Commission on Global Mental Health and Sustainable Development

The Lancet Commission on Global Mental Health and Sustainable Development คือ การสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ครอบคลุมด้านสุขภาพจิตเพื่อกระตุ้นการดำเนินการเพื่อพัฒนา โดยเป็นการรวม... (เพิ่มเติม)

สัปดาห์นี้ ชวนติดตาม ‘การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 30’ (CCPCJ)

วันนี้ ถึง 21 พ.ค. 2564 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย จะมีการประชุม (ออนไลน์) ของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 30 หรือ 30th-session of th... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG 18 – สำรวจความเคลื่อนไหว เพื่อเรียกร้อง เป้าหมายการพัฒนาระดับโลกที่หายไป

เมื่อปี 2015 ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ 193 ประเทศลงนามรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และดำเนินการตามเป้าหมายด... (เพิ่มเติม)

การขาดแคลน ‘พยาบาลผดุงครรภ์’ ทำให้สูญเสียชีวิตมารดาและทารกแรกเกิด

Life-promoting, life-saving ‘พยาบาลผดุงครรภ์’ มีบทบาทสำคัญมากสำหรับ #SDG3 (3.1) การลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลกให้ต่ำกว่า 70 ต่อการเกิดมีชีพ 1 แสนคนภายในปี 2573 เพราะสามารถช่วย... (เพิ่มเติม)

‘Lost Potential Tracker’ – เครื่องมือชี้ให้ผู้นำประเทศทราบว่าโลกกำลังสูญเสียศักยภาพและการอ่านออกเขียนได้ของเด็กไปมากเท่าไรแล้ว

โลกกำลังสูญเสียศักยภาพของมนุษย์ไปมากเท่าไร? นับแต่ปี 2558 เป็นต้นมาที่มี SDGs เด็กอายุ 10 ปีจำนวนมากกว่า 393 ล้านคนในโลกยังคง ‘อ่านหนังสือไม่ออก’ – และทักษะที่หายไปของช่วงวัยสำคัญ... (เพิ่มเติม)

ครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรงในคู่รัก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต สุขภาพกาย และพัฒนาการเด็กระยะยาว

ความเครียดจากครอบครัวที่เด็กๆ ที่ต้องเผชิญในช่วงเวลาที่พวกเขาเติบโตขึ้นมา อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพวกเขาระยะยาวตลอดชีวิต ในการศึกษาโดยนักวิจัยจาก Murdoch Children’s Research I... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | The Future is Now: Science for Achieving Sustainable Development – แนวคิดการเปลี่ยนแปลงระดับรากฐานเพื่อบรรลุ SDGs ให้ทันเวลา

ภายในปี 2019 นอกจากเอกสารของ Jeffrey Sachs นักเศรษฐศาสตร์ระดับโลก และคณะ "Six Transformations to achieve the Sustainable Development Goals" ที่นำเสนอแนวคิดวิธีการเปลี่ยนผ่านจ... (เพิ่มเติม)

‘ความช่วยเหลือเพื่อการค้า’ (Aid-for-Trade) สำคัญมากขึ้นต่อประเทศกำลังพัฒนาและพัฒนาน้อยที่สุด ให้ฟื้นจากโควิด-19

เมื่อวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2564 องค์การการค้าโลก (WTO) จัดการประชุมออนไลน์ครั้งสำคัญเรื่อง ‘Aid-for-Trade Stocktaking’ โดยมีกองทุนระหว่างประเทศ (IMF) องค์การเพื่อความร่วมมือและการ... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 287 บทความ