SDG Updates | สรุปสาระสำคัญจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนเพื่อ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ของประเทศไทย พ.ศ. 2566

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป็นวาระระดับโลกที่หลายฝ่ายต่างดำเนินการร่วมกัน มาเป็นระยะเวลากว่า 8 ปี นับตั้งแต่องค์การสหประชาชาติและ 193 ประเท... (เพิ่มเติม)

SDG Move – SDSN Thailand ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network – RUN) ครั้งที่ 6

23 มกราคม 67 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network) ครั... (เพิ่มเติม)

ประมวลภาพถ่าย – เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนเพื่อ “การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” พ.ศ. 2566  (Thailand Sustainable Development Forum 2023)

ประมวลภาพการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนเพื่อ “การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” พ.ศ. 2566 (Thailand Sustainable Development Forum (TSDF) 2023) จัดโดยสำนักงานพัฒนานโยบายส... (เพิ่มเติม)

SDG Move ร่วมกิจกรรมสื่อสาร Thailand Food and Agriculture Systems Stocktaking “เส้นทางสู่การพลิกโฉมระบบอาหารที่ยั่งยืนของประเทศไทย” ร่วมกับก.เกษตรฯ สสส. และ สวก.

19 กรกฎาคม 2566 - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยภาคีอาหารเพื่อสุขภาวะ 40 หน่วยงาน อา... (เพิ่มเติม)

YSDA ร่วมกับ SDG Move จัดค่ายแกนนำเยาวชนเพื่อขับเคลื่อน SDGs ระดับท้องถิ่น “Young Move SDGs Forward Camp”

3 กรกฎาคม 2566 - สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย (YSDA Thailand) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ... (เพิ่มเติม)

SDG Move ร่วมเวทีเสวนาและนิทรรศการภาพ “SDGs l The Depth of Field หมุดหมายการพัฒนาในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน”

20 มิถุนายน 2566 - ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยยการศูนย์ฯ ร่วมเวทีเสวนาและเปิดงานนิทรรศการภาพ "SDGs | The D... (เพิ่มเติม)

SDG Move เชิญเครือข่าย 10 มหาวิทยาลัยประชุมสรุปโครงการ Reinventing University for SDGs ปีที่ 1

31 พฤษภาคม 2566 - ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบ "โครงการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพสถ... (เพิ่มเติม)

ผู้อำนวยการ SDG Move ให้สัมภาษณ์โครงการ อ้ายคนใจสัตย์ – Integrity Way

28 เมษายน 2566 - เฟซบุ๊กเพจ อ้ายคนใจสัตย์ - Integrity Way เผยแพร่คลิปวิดีโอการให้สัมภาษณ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการ SDG Move ในประเด็น "คอร์รัปชันขัดขวางการบรรลุเป... (เพิ่มเติม)

SDG Move ร่วมให้ความเห็นพัฒนาแพลตฟอร์มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกแบบนโยบายของ Thailand Policy Lab

27 เมษายน 2566 - คุณพิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) เข้าร่วมกระบวนการปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาแพล... (เพิ่มเติม)

SDG Move ในฐานะองค์กรเจ้าภาพ SDSN Thailand จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พื้นที่เรียนรู้ SDGs รุ่นที่ 1” – Workshop: SDG Localization Learning Area #1″

19 เมษายน 2566 - ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ในฐานะองค์กรเจ้าภาพเครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (SDSN Thailand) ร่วมกับสำนักงานพ... (เพิ่มเติม)

SDG Move ร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อร่างรายงาน VLR SDG4 ของโครงการ ACCESS School

30 มีนาคม 2566 - ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) โดยมีพิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้ เข้าร่วมเวทีพิจารณาร่างรายงานทบทวนผลการ... (เพิ่มเติม)

SDG Move ร่วมงาน “Energy เอเนอจิ้น: จินตนาการเพื่อพลังงานที่เป็นมิตรต่อชีวิตและโลก”

25 มีนาคม 2566 - ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) นำโดย ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย เข้าร่วมงาน "Energy เอเนอจิ้น: จินตนาการเพื... (เพิ่มเติม)

12 of 28