ระบบเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินระดับชาติที่จัดการ ‘ภัยพิบัติธรรมชาติ’ พร้อมกับ ‘อันตรายทางชีวภาพ’ จะทำให้เอเชียแปซิฟิกมีภูมิคุ้มกันต่อโรคระบาด

สํานักงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Regional Office of the UN Office for Disaster Risk Reduction: UNDRR) และองค์การอนามัยโลกประ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | Climate Migration ไม่ว่าใครก็อาจต้อง ‘ย้ายบ้าน’ เมื่อภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ไม่มีที่อยู่

เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม มีความคืบหน้าของประเด็นการโยกย้ายถิ่นฐานที่มีเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Migration) ทั้งสหรัฐฯ ที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้ออกคำสั่... (เพิ่มเติม)

มลพิษในมหาสมุทร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ทั้งโลกอย่างชัดเจน

มลพิษในมหาสมุทรแพร่วงกว้างและรุนแรงขึ้น ทั้งยังก่อให้เกิดอันตรายกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ ในรายงาน Human Health and Ocean Pollution ใน Annals of Global Health ได้มีกา... (เพิ่มเติม)

‘รายงานความก้าวหน้า SDGs ในเอเชียและแปซิฟิกปี 2021’ ของ ESCAP ชี้ #SDG13 #SDG14 #SDG16 สามความก้าวหน้าที่เสื่อมถอยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ครบทั้ง 17 เป้าหมายภายในปี 2573 โดยอาจบรรลุเป้าหมายได้น้อยกว่า 10% ของเป้าประสงค์ทั้งหมด 169 เป้าประสงค์ ทั้ง... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | กระแสน้ำกัลฟ์สตรีมที่อ่อนกำลังจะส่งผลอย่างไรกับระบบทะเลโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ เมฆแสงสวยภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา สำนักข่าวต่างปร... (เพิ่มเติม)

‘Making Peace with Nature’ รายงานของ UNEP ที่จะช่วยให้เราเข้าใจว่าทรัพยากรโลกสำคัญมากเพียงใดต่อตัวเราและลูกหลานของเรา

● ประชากรโลกยังไม่สามารถทำตามความคาดหวังในการลดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ปกป้องชีวิตบนผืนดินและมหาสมุทรอย่างเต็มที่ได้ ● ปัญหาโลกร้อนยังคงดำเนินไป มลพิษทางอากาศและทางน้ำยังไม่ล... (เพิ่มเติม)

เข้าสู่หมุดหมายใหม่แห่งทศวรรษ: “สมุทรศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2564 – 2573” (United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021 – 2030)

เขียนเมื่อ 18 มกราคม 2564 ถิรพร สิงห์ลอ “The Ocean We Need for the Future We Want” เข้าสู่หมุดหมายใหม่แห่งทศวรรษ: “สมุทรศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2564 – 2573” (Unit... (เพิ่มเติม)

พลาสติกในของใช้ในบ้านอาจรบกวนระบบต่อมไร้ท่อและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรา

เขียนเมื่อ 14 มกราคม 2564 ถิรพร สิงห์ลอ เครือข่ายกำจัดสารมลพิษนานาชาติ (International Pollutants Elimination Network: IPEN) และสมาคมที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine S... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 8 จาก 44 บทความ