การดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด เกี่ยวข้องกับ ‘โรคหัวใจก่อนวัยอันควร’ ของกลุ่มคนวัยหนุ่มสาวในสหรัฐฯ

ปัจจุบัน โรคหลอดเลือดแดงหัวใจแข็ง (Atherosclerotic Cardiovascular Diseases: ASCVD) พบบ่อยมากขึ้นในกลุ่มคนวัยหนุ่มสาวในสหรัฐฯ ขณะที่ยังไม่เคยมีการสำรวจแง่มุมการใช้สารเสพติดเพื่อการ... (เพิ่มเติม)

ทารกอาจได้รับมลพิษตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เมื่อนักวิจัยพบไมโครพลาสติกในรกเด็กเป็นครั้งแรก

งานวิจัย Plasticenta: First evidence of microplastics in human placenta ตีพิมพ์ในวารสาร Environment International เมื่อเดือนมกราคม 2021 เปิดเผยว่า เป็นครั้งแรกที่ไมโครพลาสติกถูกพบ... (เพิ่มเติม)

ตึกไม้ระฟ้า – ทางเลือกใหม่เพื่อสร้างเมืองยั่งยืน

UN คาดการณ์ว่า ภายในปี 2050 จำนวนประชากรถึง 68% ของโลกจะใช้ชีวิตอยู่ในเขตเมือง นั่นหมายถึงจำนวนที่พักอาศัย ถนน โครงสร้างพื้นฐานจะต้องเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัว โดยเฉพาะการก... (เพิ่มเติม)

11 บริษัทไทยติดอันดับ Gold Class ‘ธุรกิจที่มีความยั่งยืน’ ของ The Sustainability Yearbook 2021 จากการประเมินให้คะแนนตาม ESG – สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

11 บริษัทไทยติดอันดับ Gold Class ‘ธุรกิจที่มีความยั่งยืน’ ของ The Sustainability Yearbook 2021 จากการประเมินให้คะแนนตาม ESG - สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล S&P Global จัด... (เพิ่มเติม)

การใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่มากเกินในหมู่เยาวชนคนหนุ่มสาว ส่งผลต่อการนอนหลับและปัญหาสุขภาพจิต

การศึกษา ‘Interplay between social media use, sleep quality, and mental health in youth: A systematic review’ ซึ่งจะตีพิมพ์ใน Sleep Medicine (เมษายน 2564) เป็นการทบทวนวรรณกรรมโดยก... (เพิ่มเติม)

การศึกษาใหม่พบว่า 1 ใน 5 ของจำนวนการตายทั่วโลก มีสาเหตุจากมลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล

จากการศึกษาใหม่ของ Harvard University ร่วมกับ  University of Birmingham, the University of Leicester and University College London พบว่า ในปี 2018 คนมากกว่า 8 ล้านคนทั่วโลก เสียชี... (เพิ่มเติม)

5 คำแนะนำสำหรับครูและผู้ปกครองในการสอนและสนับสนุนเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ (Dyslexia) กับการเรียนระยะไกลในช่วงโรคระบาด

เด็กที่มีภาวะบกพร่องในการเรียนรู้ (Dyslexia) หรือการมีปัญหาด้านการสะกดคำ ผสมคำ แยกเสียง และเชื่อมเสียง ทำให้มีอุปสรรคในการอ่านและเขียน รวมถึงการเรียนรู้ จดจำ และทำความเข้าใจในสิ่ง... (เพิ่มเติม)

ปัญหาสุขภาพจิตไม่ได้มาจากแค่ประสบการณ์หรือเหตุการณ์ในวัยเด็ก แต่อาจมาจาก “ความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้กับความผิดหวัง”

ร้อยละ 50 ของประชากรประเทศออสเตรเลียเคยประสบกับการป่วยทางจิต (mental illness) ในบางช่วงเวลาของชีวิต โดยมีเด็กอายุระหว่าง 4-11 ปีประมาณ 314,000 คน หรือร้อยละกว่า 14 ที่เคยประสบความ... (เพิ่มเติม)

Elon Musk ประกาศสนับสนุนเงินรางวัล 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้การแข่งขันเทคโนโลยีดักเก็บคาร์บอนเพื่อโลก

XPRIZE องค์กรด้านการออกแบบและจัดการแข่งขันสาธารณะเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับแก้ปัญหาที่เป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ ประกาศจัดการแข่งขัน XPRIZE Carbon Remov... (เพิ่มเติม)

6 ใน 10 ของยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในอังกฤษเป็นผู้พิการ

ตัวเลขจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (Office of National Statistics: ONS) ประเทศอังกฤษ ชี้ให้เห็นว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เกือบ 6 คนในทุกๆ 10 คน ในอังกฤษ ระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤศ... (เพิ่มเติม)

‘สังคมที่สงบสุข ครอบคลุม และยุติธรรมสำหรับทุกคน’ ความห่วงกังวลของสหประชาชาติกับการบังคับใช้ ม. 112 ในประเทศไทยเป็นอย่างไรในมุม #SDG16

ถิรพร สิงห์ลอ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีการเคลื่อนไหวรณรงค์ทางสังคมและการเมืองของมวลชนและเยาวชนนักประชาธิปไตยมากขึ้นทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ จนถึงเมื่อวันที่ 19 มก... (เพิ่มเติม)

ไทยลงนามสัตยาบันเข้าเป็นภาคี RCEP สร้างความร่วมมือทางการค้าระหว่างอาเซียนและประชาคมโลก

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 รัฐสภาไทยได้โหวตเห็นชอบให้สัตยาบันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) หลังจากมีการลงนามร่วมกับ... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 1214 บทความ