SDG Updates | เปิดรายงานความเสี่ยง 2020 – โลกกำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

โดย พิมพ์นารา  อินต๊ะประเสริฐ นับแต่ปี 2007 – 2013 ‘เศรษฐกิจ’ เป็นประเด็นที่ถูกจัดลำดับให้มีความเสี่ยงสูงมาตลอด โดยมีคะแนนความเสี่ยงสูงติด 5 อันดับ... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | การประชุม กพย. 19 ธันวาคม 2562 กับนัยยะต่อการขับเคลื่อน SDGs ในประเทศไทย

ชล บุนนาค ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในประเทศไทยที่ไม่ค่อยมีคนทราบนัก การเป... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG Move และ สกสว. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ 'Foresight' ในการกำหนดนโยบายและแผนงานวิจัย

โดย พิมพ์นารา  อินต๊ะประเสริฐ SDG Move ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้เครื่องมือ “Foresight” บนเ... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | เผยความซับซ้อนของความยั่งยืนผ่านเกมลดโลกร้อน

ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์ ผู้ที่ติดตามประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทุกท่านน่าจะคุ้นเคยกับ “+2 องศาฯ” +2 องศาเซลเซียสเป็นเป้าหมายที่ตัวแทนจากหลากหลาย... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ระดมความเห็นจัดตั้ง “SDSN Thailand” เครือข่ายวิชาการที่จะทำให้ไทยบรรลุความยั่งยืนในระดับโลก

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ภายใต้ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | สถานะประเทศไทยจาก SDG Index: 4 ปีผ่านไป อะไรดีขึ้นหรือแย่ลงบ้าง ?

โดย ชล บุนนาค นับจากปีที่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เริ่มดำเนินการในปี 2016 นี่ก็เข้าปีที่ 5 ของ SDGs แล้ว เหลือเวลาอีกประมาณ 10 ปีที่เราจ... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | ไวรัส มนุษยธรรม การพัฒนาที่ยั่งยืน

โดย ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลกได้ประกาศยกระดับการระบาดของไวรัสโคโรนาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับโลก หรือ a global health e... (เพิ่มเติม)

การแก้ไขปัญหา PM 2.5 อย่างยั่งยืน : เมื่อการสร้างความตระหนักไม่เพียงพอ

โดย ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี เมื่อใกล้หมดหน้าฝนประชาชนชาวไทยจำนวนมากต่างเฝ้ารอการมาถึงของ “ฤดูหนาว” ที่จะมาพร้อมกับอากาศที่เย็นสบายคลายร้อน ทว่าก็ไม่ใช่ทุกปีที่พื้นที่ส่วนใหญ่... (เพิ่มเติม)

ภาคเอกชนไทยกับการก้าวไปกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภูษณิศา กมลนรเทพ นิยามความยั่งยืนกับภาคธุรกิจ คำว่า ‘ความยั่งยืน’ เริ่มมีปรากฏในปี 1987 จากรายงาน Brundtland Report ว่าด้วยเรื่องของ Sustainable Development หรือการพัฒนาที่... (เพิ่มเติม)

การผลิตความรู้แบบ Transdisciplinary Research กับการแก้ไขปัญหาความยั่งยืน

ชล บุนนาค 1. บทนำ             เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ถูกออกแบบ เสนอ และรับรอ... (เพิ่มเติม)